Vplyv Brexitu na prípravky na ochranu rastlín. (ORP)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vplyv Brexitu na prípravky na ochranu rastlín.

Dňom 31. januára 2020 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (UK) ukončilo svoje členstvo v Európskej únii (EÚ) a stalo sa tak „treťou krajinou“, čo výrazne zasiahlo aj do oblasti účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín. Podľa Dohody o vystúpení plynie od 1. februára 2020 do 31. 12. 2020 tzv. prechodné obdobie, počas ktorého sa v UK a na UK ešte vzťahuje legislatíva EÚ, avšak určité zmeny a obmedzenia sa dotýkajú už aj tohto obdobia.

V tejto súvislosti Európska komisia zverejnila dokument Oznámenie zainteresovaným stranám ohľadom vystúpenia UK z EÚ a jeho vplyvu na prípravky na ochranu rastlín (Notice to stakeholders of the United Kingdom and EU rules on plant protection product), v ktorom je uvedené, aký vplyv má vystúpenie UK z EÚ a prebiehajúce prechodné obdobie na schvaľovanie účinných látok, autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a na paralelné obchody prípravkov na ochranu rastlín.

Z uvedeného dokumentu vyplývajú najmä nasledovné zmeny a obmedzenia

  • pre účinné látky UK už nemôže počas prechodného obdobia vykonávať úlohu spravodajského členského štátu podľa nariadenia č. 1107/2009, ani hodnotiaceho členského štátu podľa nariadenia č. 396/2005 (nedokončené hodnotenia preberajú iné členské štáty),  
  • pre prípravky na ochranu rastlín UK už nemôže počas prechodného obdobia  vykonávať úlohu zonálneho hodnotiaceho členského štátu (avšak UK ešte funguje ako dotknutý členský štát (cMS) pri zonálnych žiadostiach a tiež prijíma žiadosti o vzájomné uznanie z členských štátov),
  • členské štáty nesmú počas prechodného obdobia akceptovať žiadosti o vzájomné uznanie autorizácie z UK, ani vydať rozhodnutie o autorizácii vzájomným uznaním z UK, a to ani v tom prípade, ak autorizácia bola v UK udelená ešte pred vystúpením z EÚ,
  • autorizácie (zonálne aj vzájomným uznaním) vydané členskými štátmi pred vystúpením UK z EÚ zostávajú aj naďalej v platnosti.
  • povolenia na paralelný obchod z UK sa môžu vydávať aj počas prechodného obdobia, doteraz vydané povolenia na paralelný obchod z UK zostávajú v platnosti aj počas prechodného obdobia (tieto povolenia však po ukončení prechodného obdobia stratia platnosť a po ukončení prechodného členské štáty už nebudú môcť povoliť paralelný obchod z UK).

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v predmetnom Oznámení, ktoré je dostupné na

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides_en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/plant_protection_products_en.pdf