Vplyv BREXITu na krmivárske podniky

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Od 1.2.2020 Veľká Británia (ďalej len „VB“) opustila Európsku Úniu (ďalej len „EU“). Momentálne až do konca roka plynie prechodné obdobie, v ktorom sa má VB dohodnúť s EÚ o fungovaní partnerstva, kde predpokladom je, že bude platiť dohoda o voľnom obchode. Keďže stále nie je jasné, či takáto dohoda bude medzi VB a EU, je nutné rátať so všetkými alternatívami.

LEGISLATÍVNA SITUÁCIA PO SKONČENÍ PRECHODNÉHO OBDOBIA bude mať vplyv na:

Dovozy do EU- v súvislosti s dovozmi do EU platí čl. 24 nariadenia (ES) č. 183/2005 a čl. 6 Smernice 98/51/ES. Z týchto právnych aktov vyplýva:

  • Krmivársky podnik v tretej krajine musí mať zástupcu v EU.
  • Zástupca zaručuje, že krmivársky podnik v tretej krajine spĺňa všetky hygienické podmienky, ktoré EU vyžaduje.
  • Zástupca vedie evidenciu produktov, ktoré uvedie na trhu v EU z krmivárskeho podniku v tretej krajine, ktorý v EU zastupuje.

Čo to znamená:

Ak ste sprostredkovateľom krmiva z VB a ste na ÚKSÚP registrovaný ako sprostredkovateľ krmív, v prípade ak sa VB a EU nedohodnú na určitej forme partnerstva, budete musieť požiadať ÚKSÚP o zmenu v registri. V tomto prípade  nebudete sprostredkovateľ krmiva, ale dovozca.


Označovanie krmív

  • Podľa článku 15(b) nariadenia (ES) č. 767/2009 krmivo musí byť označené menom a adresou krmivárskeho podniku, ktorý je zodpovedný za označenie. Tento podnik musí byť zriadený v EU.
  • V prípade doplnkových látok a premixov platí čl. 16 ods.1 (b) nariadenia (ES) č. 1831/2003 musí byť na označení uvedená osoba zodpovedná za označovanie. Táto osoba musí byť z EU.

Čo to znamená:

Ak je na označení či už kŕmnych zmesí, doplnkových látok alebo premixov uvedená zodpovedná osoba z UK, v prípade ak sa VB a EU nedohodnú na žiadnom partnerstve, bude musieť byť táto osoba zodpovedná za označovanie nahradená osobou  z EU.


Autorizácia doplnkovej látky viažucej sa k držiteľovi povolenia

Podľa čl. 3 ods.3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 umiestniť na trh doplnkové látky, ktoré obsahujú, pozostávajú alebo sú vyrobené z GMO a doplnkové látky, ktoré spadajú do kategórií zootechnických látok, kokcidiostatík a histomonostatík môže iba držiteľ povolenia alebo osoba, ktorá koná na základe jeho písomného splnomocnenia a je prvá, ktorá produkt na trh uvádza.

1. Nevybavené žiadosti o autorizáciu (ak je v štádiu hodnotenia)

  • Podľa čl. 4 ods.3 nariadenia (ES) 1831/2003 žiadateľ o autorizáciu alebo jeho zástupca musí byť v rámci EU.

Čo to znamená:

Ak je žiadateľ o povolenie takejto doplnkovej látky vo VB, a ak by do konca roka nebola žiadna dohoda o partnerstve medzi VB a EU, je potrebné, aby si takýto podnik našiel zástupcu v EU. Nový kontakt bude musieť krmivársky podnik poskytnúť Európskej komisii (ďalej len „EK“). To isté platí aj pre žiadateľov o modifikáciu povolenia alebo reautorizáciu doplnkovej látky ak je žiadateľ vo VB.


2. Už povolené doplnkové látky

  • Držiteľ povolenia, ktorého meno bolo použité pre autorizáciu doplnkovej látky alebo jeho zástupca musia mať podľa čl.9 ods.6 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sídlo na území EU.

Čo to znamená:

Ak je sídlo držiteľa povolenia vo VB a ak by do konca roka nebola žiadna dohoda o partnerstve medzi VB a EU, je potrebné, aby sa držiteľ povolenia nahradil zástupcom v EU.


Zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely tzv. diétne krmivá 

  • Žiadosť pre diétne krmivá ustanovuje čl. 9 a 10 nariadenia (ES) č. 767/2009. Aktualizáciu zoznamu môže urobiť iba taký podnik, ktorý má sídlo v EU.

Čo to znamená:

Ak sa žiadosť o aktualizáciu neuzavrie do konca roka, žiadateľ bude musieť mať sídlo v EU. Ak bolo diétne krmivo schválené v minulosti, žiadateľ nemusí meniť sídlo.  


Krmivá neživočíšneho pôvodu

  • Ak sa krmivá z VB, ktoré sa umiestnili na trh  do EU ešte pred skončením prechodného obdobia budú stále nachádzať v EU,  môžu ostať na trhu v EU do vypredania zásob.

Čo to znamená:

Ak bude krmivársky podnik v EU mať na sklade krmivá z UK, je možné ich ďalej uvádzať na trh v rámci EU, ale len s potvrdením , že ich nakúpil pred vypršaním prechodného obdobia z UK. V takýchto prípadoch nie je potrebné meniť označovanie krmív.  


Krmivá živočíšneho pôvodu

  • Pri krmivách živočíšneho pôvodu neplatia pravidlá ako pri krmivách neživočíšneho pôvodu.

Čo to znamená:

Ak bude chcieť krmivársky podnik z VB uvádzať krmivá živočíšneho pôvodu na trh v EU, po skončení prechodného obdobia v prípade, že sa VB a EU nedohodnú na partnerstve, budú platiť požiadavky bodu 1 tohto materiálu.