Postup pre novú autorizáciu pomocného prípravku

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Pomocným  prípravkom v ochrane rastlín sa chápe prípravok na zisťovanie výskytu  škodlivých organizmov alebo užitočných organizmov, bioagens alebo  prípravok aplikovaný na rastliny alebo rastlinné produkty, ktorý nepatrí  do rozsahu definície prípravkov na ochranu rastlín a hnojív. Uvádzať na  trh a používať sa môže len taký pomocný prípravok, ktorý bol  autorizovaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v  Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“). Žiadateľ o autorizáciu musí  mať miesto podnikania alebo sídlo v členskom štáte.

Na autorizáciu  pomocných prípravkov v ochrane rastlín sa vzťahuje zákon č. 387/2013 Z.  z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a vyhláška Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 477/2013, ktorou sa vykonáva  zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín. Obidva predpisy, v  ktorých sú uvedené požiadavky a postupy autorizácie, sú k dispozícii na https://www.uksup.sk/slovenska-legislativa-pp/.

Žiadosť o autorizáciu a dokumentácia predkladá žiadateľ na:

 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
 • Odbor registrácie pesticídov
 • Matúškova 21
 • 833 16 Bratislava

 • Kontakt pre prípadné konzultácie:
 • Odbor registrácie pesticídov
 • Mgr. Peter Kiklica
 • riaditeľ odboru
 • č.tel.: 02/59 880 328
 • Email: pesticidy@uksup.sk

Požiadavky  na autorizáciu závisia od postupu autorizácie. V princípe je možné  autorizovať pomocný prípravok dvomi postupmi – štandardným procesom  autorizácie s hodnotením dokumentačného súboru údajov alebo vzájomným  uznaním. Vzájomné uznanie autorizácie je možné využiť, ak pomocný  prípravok na ochranu rastlín bol vyrobený alebo uvedený na trh v štáte,  ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,  alebo v Turecku alebo vo Švajčiarsku podľa národných predpisov,  zabezpečujúcich rovnaký stupeň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného  prostredia.

Požiadavky pri štandardnom postupe autorizácie pomocných prípravkov

 • Vyplnená žiadosť o autorizáciu (k dispozícii na stiahnutie na linku http://www.uksup.sk/orp-ziadosti-pre-pomocne-pripravky/)
 • Návrh etikety v slovenskom jazyku v elektronickej forme (pripravuje sa v súlade so šablónou uvedenou na http://www.uksup.sk/orp-vzory-etikety/ )
 • Dokumentačný  súbor údajov v angličtine, slovenčine alebo češtine, prednostne v  elektronickej forme (rozsah dokumentačného súboru údajov je uvedený v  prílohe č. 5 vyhlášky č. 477/2013 podľa typu prípravku)
 • Súhlas na prístup  k dokumentačnému súboru údajov (ak žiadateľ nie je vlastníkom dokumentácie)
 • Výpis  z obchodného registra; predkladá sa len pri prvej žiadosti o  autorizáciu a ak došlo k zmene údajov v obchodnom alebo živnostenskom  registri, nie starší ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti  (nepredkladajú slovenskí žiadatelia)
 • Ak je žiadateľ zastupovaný  inou spoločnosťou, predkladá sa poverenie na zastupovanie. (Originál,  alebo overená kópia; v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku).
 • Platba administratívneho poplatku 33 € (úhrada bude vyžiadaná kontrolným ústavom e-mailom po prijatí žiadosti),
 • Fakturačné údaje (informácie o firme, ktorej sa budú fakturovať úkony)

názov firmy

presná adresa

identifikačné číslo DPH (IČ DPH), pre zahraničné firmy – VAT Registration  No.

názov banky

IBAN

identifikačné  číslo organizácie (IČO), pre zahraničné firmy - Registration Company  Number and full registered Company Address (for Limited company only)

Požiadavky pri vzájomnom uznaní autorizácie pomocných prípravkov 

Vyplnená žiadosť o autorizáciu (k dispozícii na stiahnutie na http://www.uksup.sk/orp-ziadosti-pre-pomocne-pripravky/),

 • Návrh  etikety, s ktorou sa bude prípravok uvádzať na trh v SR, v slovenskom  jazyku v elektronickej forme (pripravuje sa v súlade so šablónou  uvedenou na http://www.uksup.sk/orp-vzory-etikety/ )
 • Doklad  potvrdzujúci, že pomocný prípravok bol vyrobený alebo sa uvádza na trh v  štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom  priestore, alebo v Turecku alebo vo Švajčiarsku (napr. rozhodnutie o  autorizácii),
 • Informácia o právnom predpise, na základe ktorého  bol pomocný prípravok uvedený na trh v krajine pôvodu (ak to nie je  uvedené už v doklade/rozhodnutí o autorizácii
 • Informácia o príslušnom úrade, ktorý vydal doklad/rozhodnutie o autorizácii (ak to v danom doklade nie je uvedené)
 • Kópia etikety, s ktorou sa pomocný prípravok uvádza na trh v krajine pôvodu,
 • Karta bezpečnostných údajov, ak je pomocný prípravok klasifikovaný
 • Výpis  z obchodného registra; predkladá sa len pri prvej žiadosti o  autorizáciu a ak došlo k zmene údajov v obchodnom alebo živnostenskom  registri, nie starší ako 3 mesiace od dátumu podania žiadosti  (nepredkladajú slovenskí žiadatelia)
 • poverenie na zastupovanie  ,ak je žiadateľ zastupovaný inou spoločnosťou . (originál, alebo overená  kópia; v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku).

Platba administratívneho poplatku 33 € (úhrada bude vyžiadaná kontrolným ústavom e-mailom po prijatí žiadosti)

 • Fakturačné údaje (informácie o firme, ktorej sa budú fakturovať úkony)

názov firmy

presná adresa

identifikačné číslo DPH (IČ DPH), pre zahraničné firmy – VAT Registration

No.

názov banky

IBAN

identifikačné  číslo organizácie (IČO), pre zahraničné firmy - Registration Company  Number and full registered Company Address (for Limited company only).

Časový harmonogram pre udelenie novej autorizácie

Štandardný proces

Po  podaní žiadosti o autorizáciu kontrolný ústav do 30 dní posúdi, či ide o  pomocný prípravok v ochrane rastlín a následne (po kladnom stanovisku)  požiada externé odborné pracoviská a interných expertov o vypracovanie  odborných posudkov, ktoré majú na vypracovanie posudkov 120 dní od  doručenia žiadosti. Kontrolný ústav rozhodne o žiadosti do 120 dní  od  prijatia žiadosti s výnimkou doby prerušenia konania (konanie je  prerušené na obdobie potrebné na vypracovanie a doručenie odborných  posudkov a/alebo na dodanie chýbajúcich náležitostí žiadosti).

Vzájomné uznávanie

Po  podaní žiadosti kontrolný ústav do 30 dní posúdi, či ide o pomocný  prípravok v ochrane rastlín a následne (po kladnom stanovisku) požiada   o vypracovanie odborných posudkov externé odborné pracoviská a  interných expertov, ktoré majú na vypracovanie lehotu 20 dní.

Kontrolný  ústav rozhodne o žiadosti do 60 dní od doručenia žiadosti s výnimkou  doby prerušenia konania (konanie je prerušené na obdobie potrebné na  vypracovanie a doručenie odborných posudkov a/alebo na dodanie  chýbajúcich náležitostí žiadosti).

Doba autorizácie pomocného prípravku

Maximálna doba autorizácie pomocného prípravku je 10 rokov.

Cena:

Kontrolný  ústav fakturuje činnosti v zmysle cenníka, platného v čase podania  žiadosti (poplatok za hodnotenie rizík osobitne fakturujú odborné  pracoviská vykonávajúce hodnotenie rizík).

https://www.uksup.sk/cennik-vykonov/

Odborné pracoviská:

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Hodnotenie vplyvu na necieľové organizmy (okrem včiel a necieľových článkonožcov) a hodnotenie vplyvu na zdravie ľudí.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Hodnotenie vplyvu na včely a iné necieľové článkonožce ako včely

Slovenský hydrometeorologický ústav

Hodnotenie vplyvu na povrchovú vodu a vzduch

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vplyv rezíduí na zdravie ľudí a zvierat

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Hodnotenie vplyvu na podzemnú vodu a pôdu