Vyhlásenie elektronickej aukcie

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej aj „ÚKSÚP“) ako správca majetku štátu podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona zastúpený Ing. Bohumilom Krajmerom – generálnym riaditeľom oznamuje v zmysle § 8aa a § 8ab zákona vyhlásenie elektronickej aukcie na prebytočný nehnuteľný majetok štátu zapísaný na LV č. 3684 ako parcely registra „C“ na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor, k.ú. Vinohrady, obec BA-m.č. NOVÉ MESTO, okres Bratislava III., všetko v podiele 1/1.

Podľa § 8aa ods. 2 zákona Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie je zverejnené v registri ponúknutého majetku štátu na www.ropk.sk