Informácia o požiadavkách na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín v súvislosti so zložením koformulantov. (ORP)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP


Kontrolný ústav vás chce informovať, že od 1.6.2020, ku všetkým žiadostiam o novú autorizáciu POR, vzájomné uznávanie POR, obnovenie autorizácie POR a zmenu zloženia v POR (aj alternácia koformulantov), v rámci požiadaviek na údaje podľa článku 33 ods. 3 písm. a) a článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS a podľa bodu 1.4.3 oddielu 1 časti A prílohy nariadenia Komisie (EÚ) č. 284/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín, bude požadovať úplné zloženie všetkých koformulantov (látok aj zmesí) nachádzajúcich sa v dotknutých POR.

Podľa horeuvedených požiadaviek, sa koformulanty, ak je to možné, identifikujú pomocou svojho chemického názvu uvedeného v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 alebo, ak nie sú zahrnuté v uvedenom nariadení, v súlade s názvoslovím Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie (IUPAC), ako aj s názvoslovím Chemických abstraktov (Chemical Abstracts, CA). Požaduje sa stanovenie a predloženie štruktúrneho vzorca. Pre každú zložku koformulantov, sa uvedie príslušné číslo EK a číslo CAS (Chemical Abstracts Service), ak existujú. V prípade, že predložené informácie neidentifikujú koformulant v plnej miere, uvedie sa vhodná špecifikácia. Takisto sa poskytuje obchodný názov, ak je k dispozícii a predkladajú sa aktuálne karty bezpečnostných údajov podľa článku 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1) a v súlade s ostatnými právnymi predpismi Únie.

Žiadateľ zabezpečuje dodanie požadovanej dokumentácie aj v prípade, že k nej nemá prístup, zloženie musí byť dodané priamo od výrobcu koformulantu na adresu ÚKSÚP.