Skrátenie konverzie v EPV – zmena od 01.03.2020

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Možnosť skrátenia obdobia konverzie v rastlinnej výrobe

 

V súlade s čl. 36 Nariadenie komisie (NK) č. 889/2008 príslušný orgán môže rozhodnúť, že so spätnou platnosťou uzná ako súčasť obdobia konverzie ktorékoľvek predchádzajúce obdobie, počas ktorého:

a) pozemky boli predmetom opatrení definovaných v programe realizovanom v súlade s nariadením (ES) č. 1257/99, nariadením (ES) č. 1698/2005 alebo v inom úradne schválenom programe, za predpokladu, že príslušné opatrenia zabezpečujú, že sa na týchto pozemkoch nepoužijú výrobky neschválené pre ekologickú výrobu alebo,

b) pozemky boli prírodnými alebo poľnohospodárskymi plochami, ktoré neboli ošetrené výrobkami neschválenými pre ekologickú výrobu.

Obdobie uvedené v písmene b) sa môže vziať do úvahy so spätnou platnosťou len v prípade, ak sa príslušnému orgánu predloží dostatočný dôkaz, ktorý mu umožní, aby sa presvedčil, že dané podmienky sa dodržiavali minimálne tri roky.

V prípade pozemkov, ktoré už prešli konverziou alebo ktoré prechádzali procesom konverzie na ekologické poľnohospodárstvo a ktoré sú ošetrované výrobkom neschváleným pre ekologickú výrobu, môže členský štát skrátiť obdobie konverzie uvedené v odseku 1 v týchto dvoch prípadoch:

  • pozemky ošetrené výrobkom neschváleným pre ekologickú výrobu ako súčasť povinných opatrení na ochranu proti chorobám alebo škodcom stanovených príslušným orgánom členského štátu;
  • pozemky ošetrené výrobkom neschváleným na ekologickú výrobu ako súčasť vedeckých testov schválených príslušným orgánom členského štátu.

V týchto prípadoch sa dĺžka obdobia konverzie stanoví s prihliadnutím na tieto faktory:

  • proces rozkladu príslušného výrobku musí na konci obdobia konverzie zaručovať zanedbateľnú hladinu rezíduí v pôde a v prípade viacročnej plodiny v rastline;
  • úroda pozbieraná po ošetrení sa nesmie predávať ako výrobok ekologického poľnohospodárstva.

V prípade žiadosti o skrátenie konverzie na TTP, ktoré boli využívané inými druhmi zvierat ako bylinožravce, sa môže obdobie konverzie skrátiť na jeden rok. V prípade, ak príslušná pôda nebola počas posledného roka ošetrená výrobkami neschválenými pre EPV, možno toto obdobie skrátiť na šesť mesiacov (podľa čl. 37 NK č. 889/2008).

Žiadosť o skrátenie doby konverzie podáva prevádzkovateľ inšpekčnej organizácii, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Inšpekčná organizácia následne vykoná u prevádzkovateľa kontrolu za účelom preverenia požiadaviek čl. 36 ods. 2. a čl. 37 ods. 2 NK č. 889/2008.

Po vykonaní kontroly inšpekčná organizácia zašle na príslušný orgán návrh na zmenu doby konverzie spolu s dôkazmi, že podmienky pre skrátenie obdobia konverzie boli dodržiavané minimálne za posledné tri roky. Na základe dodaných dokumentov od inšpekčnej organizácii príslušný orgán rozhodne, či schváli alebo zamietne návrh na zmenu doby konverzie. V prípade schválenia návrhu na skrátenie doby konverzie, príslušný orgán vydá prevádzkovateľovi nové Oznámenie o zmene registrácie prevádzkovateľa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, v ktorom bude vyznačená zmena týkajúca sa skrátenia konverzie.