Vyhlásenie elektronickej aukcie - 2. kolo

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave ako správca majetku štátu podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona zastúpený Ing. Bohumilom Krajmerom – generálnym riaditeľom oznamuje v zmysle § 8aa a § 8ab  zákona vyhlásenie elektronickej aukcie na prebytočný nehnuteľný majetok štátu zapísaný na LV č. 2383 ako parcely registra „C“ na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor, k.ú. Vrakuňa, obec BA-m.č. Vrakuňa, okres Bratislava II., všetko v podiele 1/1.

Podľa § 8aa ods. 2 zákona Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie je zverejnené v registri ponúknutého majetku štátu na www.ropk.sk