Informácie o účinnej látke chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl (ORP)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave informuje poľnohospodársku verejnosť, že 13. januára 2020 vyšli v Úradnom vestníku Európskej únie vykonávacie nariadenia Komisie č. 2020/17 a 2020/18, ktorými sa neobnovuje schválenie účinných látok chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl. Podľa týchto nariadení sa všetky autorizácie a povolenia prípravkov na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok musia zrušiť najneskôr do 16. februára 2020, pričom prípravky sa budú môcť ešte uvádzať na trh a používať maximálne do 16. apríla 2020Odporúčame preto poľnohospodárskej verejnosti brať tieto skutočnosti do úvahy pri plánovaní nákupu a aplikácie týchto prípravkov na ochranu rastlín.