Zoznam a opis dokumentov Kódexu enologických postupov OIV

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Vážení vinári,

upozorňujeme Vás na zverejnený Zoznam a opis dokumentov Kódexu enologických postupov OIV uvedených v článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/934.

link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.409.01.0001.01.SLK&toc=OJ:C:2019:409:TOC