Nová rastlinolekárska legislatíva - pozvánka na školenie

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Vás pozýva na školenie

k novej rastlinolekárskej legislatíve, ktorá sa bude uplatňovať od 14. decembra 2019.

Na jej správne aplikovanie do praxe je  nevyhnutná aktívna spolupráca štátnych kontrolných inštitúcií  a dotknutej praxe, teda najmä výrobcov, vývozcov a dovozcov rastlín,  rastlinných produktov a iných predmetov vrátane sušiarní dreva.

Určenie školenia:  Školenie je určené prioritne všetkým registrovaným subjektom na odbore  ochrany rastlín ÚKSÚP. Znalosti novej legislatívy budú potrebné aj pre  subjekty doteraz neregistrované, ale podľa nových pravidiel budú  podliehať registrácii – ide najmä o vývozcov a internetový predaj.

 

I. Termín školenia: 27.11. 2019 - kapacita naplnená  

  II. termín školenia 3.12. 2019


Rozsah: 1 deň (6,5 hodiny)

Miesto konania:

ÚKSÚP v Bratislave, Pracovisko Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky

Majerská 326, 900 41 Rovinka
Zasadacia miestnosť (2. poschodie)

Mapa: https://www.google.sk/maps/@48.0930189,17.247416,1121m/data=!3m1!1e3?hl=sk

Počet účastníkov: max. do 90 osôb

Účastnícky poplatok: 0.- Euro

Organizačný garant: Ing. Peter Vrabček

Kontaktná osoba: Ing. Mária Červenková

Prihlásiť sa je potrebné výlučne e-mailom na maria.cervenkova@uksup.sk s týmito minimálnymi údajmi:

Subjekt:

Počet osôb:

Občerstvenie počas prestávok je zabezpečené.

Obed je individuálny, v blízkosti odporúčame napr.  https://www.restauraciazm.sk/denne.menu alebo  http://talianskydom.sk/site/jedalny_listok).

PROGRAM školenia:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

 

8,30-9,00 h – Registrácia účastníkov

9,00-9,15 h - Otvorenie - Ing. Peter Vrabček

9,15-10,00 h - Nová rastlinolekárska legislatíva a legislatíva o úradných kontrolách z pohľadu EÚ -  Ing. Matúš Granec, MPRV SR, odbor rastlinnej výroby Sekcie poľnohospodárstva

10,00-10,30 h - Pojmy, podmienky dovozu,  povinnosti dovozcu oznamovať príchod zásielky pred dovozom do systému  TRACES, vysoko rizikové rastliny, drevený obalový materiál, register  profesionálnych prevádzkovateľov a oprávnenia na rastlinné pasy,  rastlinolekárske osvedčenie pre dovoz, vývoz a opätovný vývoz  a osvedčenia pred vývozom, internetový predaj - Ing. Ivana Kurhajcová, ÚKSÚP, odbor ochrany rastlín

10,30-10,40 h – Prestávka

10,40-11,00 h - Ing. Ivana Kurhajcová – pokračovanie (20 minút)

11,00-12,00 h - Karanténni škodcovia,  karanténni škodcovia Únie, prioritní škodcovia, notifikácie, eradikácia  a vymedzené oblasti, prieskumy - Ing. Ivana Horváthová, ÚKSÚP, odbor ochrany rastlín

12,00-13,00 h – obed

13,00-14,00 h - Chránené zóny, regulovaní  nekaranténni škodcovia, rastlinné pasy, povinnosti oprávnených  prevádzkovateľov, plány riadenia rizík, vysledovateľnosť - Ing. Stanislav Barok, ÚKSÚP, odbor ochrany rastlín


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach

14,00-14,30 h - Pojmy, všeobecné  pravidlá o úradných kontrolách, spoplatnenie, vzorkovanie, diagnostika,  záznamy o úradných kontrolách, povinnosti prevádzkovateľov - Ing. Stanislav Barok, ÚKSÚP, odbor ochrany rastlín

14,30-14,45 h - Praktické uplatňovanie legislatívnych zmien - Ing. Stanislav Barok, ÚKSÚP, odbor ochrany rastlín

14,45-15,30 h – Diskusia