ZÁSADY POUŽÍVANIA SYSTÉMU TRACES NT - školenie 22.10.2019

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

 

Vás pozýva na školenie

 

ZÁSADY  POUŽÍVANIA  SYSTÉMU  TRACES  NT


Systém TRACES NT (Trade Control Expert System – New Technology) je  online nástroj pre správu hygienických požiadaviek európskeho trhu  vrátane dovozcov zvierat, rozmnožovacieho materiálu, potravín, krmív  a rastlín.

Cieľ podujatia:   Oboznámiť dovozcov, vývozcov, deklarantov  so zásadami požívania online systému TRACES NT v súlade s nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných  úradných činnostiach, ktoré nadobudne v EÚ účinnosť 14. decembra 2019

Článok 56 nariadenia hovorí o používaní jednotného vstupného  zdravotného dokladu (CHED) prevádzkovateľom zodpovedným za zásielku a aj  príslušnými organmi vykonávajúcimi úradné kontroly pri dovoze z tretích  krajín.

Termín konania:
 
22.10.2019, o 9:00 - dovoz rastlín z tretích krajín
Miesto konania:
 
 
ÚKSÚP v Bratislave, pracovisko Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Majerská 326, 900 41 Rovinka
 
Zasadacia miestnosť (2. poschodie)

 

Program:

8:30
 
Registrácia
9:00 – 9:15
 
Otvorenie; Ing. Ivana Kurhajcová, ÚKSÚP
9:15 – 10:45
 
Nariadenie o úradných kontrolách 2017/625 - vymedzenie pojmov,  podmienky dovozu, zákazy dovozu, povinnosti profesionálneho  prevádzkovateľa (dovozcu), povinnosť registrácie; Ing. Ivana Kurhajcová,  ÚKSÚP
10:45 – 11:00   
 
Prestávka
11:00 – 12:00
 
Prihlásenie do systému TRACES, vytvorenie dokumentu CHED-PP,  vyplnenie prvej časti osobou zodpovednou za náklad; Ing. Marta  Magdolenová, ÚKSÚP
12:00 – 13:00
 
Obed
13:00 – 15:00                  
 
Klonovanie CHED-PP, tranzit, prekládka, pokračovanie prepravy, rozhodnutie  o zásielke; Ing. Marta Magdolenová, ÚKSÚP
15:00
 
Záver školenia

  

Informácie pre účastníkov:

1.
Školenie je bezplatné. Účastníci budú mať  k dispozícii študijný materiál.
2.
 
 
 
Prednášajúce:
Ing. Ivana Kurhajcová, Odbor ochrany rastlín, ÚKSÚP; tel.: 02/59880246, e-mail: ivana.kurhajcova@uksup.sk
Ing. Marta Magdolenová, Odbor krmív a výživy zvierat, ÚKSÚP; tel.: 02/59880267, e-mail: marta.magdolenova@uksup.sk
3.
 
Organizácia podujatia:      
Ing. Dana Vongrejová, ÚKSÚP; tel.: 02/59880411, e-mail: dana.vongrejova@uksup.sk

 

Dovoz rastlín / krmív z tretích krajín:

Pri dovoze rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a krmív  z tretích krajín bude povinnosťou dovozcu, respektíve osoby zodpovednej  za zásielku (colného deklaranta) vyplnením prvej časti CHED (CHED PP pre  rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, CHED D pre krmivá) oznámiť  príchod zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu najmenej jeden pracovný  deň pred očakávaným príchodom zásielky.

V prípade, že dokument CHED nebude v systéme pri príchode zásielky na  hraničnú kontrolnú stanicu, úradná kontrola bude vykonaná až po  vyplnení prvej časti CHED v systéme TRACES.

Inšpektor na hraničnej kontrolnej stanici v druhej časti CHED doplní  informáciu o vykonanej kontrole, odbere vzoriek a na základe výsledkov  kontroly rozhodne o zásielke.

Uvoľnenie zásielky na trh bude možné len po predložení vyplneného  dokumentu CHED, ktorý potvrdzuje, že zásielka spĺňa požiadavky vstupu do  EÚ colným orgánom.

Na to aby osoba zodpovedná za zásielku mohla vyplniť prvú časť CHED, je  potrebné zriadiť bezplatný účet v systéme TRACES NT.

Návod na prihlásenie do systému TRACES NT nájdete tu (link Komisie: https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/D_User%20Management/request-an-access-profile-in-TRACES.NT.htm).