Informácia ORP o zmene odborného pracoviska

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) informuje žiadateľov o autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a žiadateľov o hodnotenie účinných látok prípravkov na ochranu rastlín, že dňa 2. 9. 2019 ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky v zmysle § 7 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1999 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poverila Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „NRL“) na vykonávanie povinností odborného pracoviska na účely hodnotenia všetkých prípravkov na ochranu rastlín pre oblasť vplyvu na zdravie ľudí, časť toxikológia.

NRL teda v súčasnosti vykonáva hodnotenie

  • toxikológie (vrátane expozície operátora, rezidentov a ďalších osôb) pre účinné látky prípravkov na ochranu rastlín,
  • toxikológie (vrátane expozície operátora, rezidentov a ďalších osôb) pre prípravky na ochranu rastlín,
  • všetkých oblastí ekotoxikológie pre účinné látky a
  • všetkých oblastí ekotoxikológie okrem včiel a necieľových článkonožcov pre prípravky na ochranu rastlín.

Všetky žiadosti o hodnotenia a posudky súvisiace s hodnotením účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín pre hore uvedené oblasti budú preto od dátumu poverenia adresované kontrolným ústavom na NRL, ktoré bude následne vykonávať odborné posúdenie a hodnotenie a zároveň bude za vykonanú činnosť vystavovať faktúry