Informácia pre žiadateľov o autorizáciu alebo držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín so sídlom alebo miestom trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ORP)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP


Informácia pre žiadateľov o autorizáciu alebo držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín so sídlom alebo miestom trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska


Informácia pre žiadateľov o autorizáciu alebo držiteľov autorizácie prípravkov na ochranu rastlín so sídlom alebo miestom trvalého pobytu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska

Dňa 27. marca 2019 bol schválený zákon č. 83/2019 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody. Týmto zákonom sa okrem iného novelizuje aj zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. Podľa tohto zákona  sa žiadateľ o autorizáciu alebo držiteľ autorizácie s miestom trvalého pobytu alebo sídlom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska do 31. decembra 2020 považuje za žiadateľa o autorizáciu alebo držiteľa autorizácie s miestom trvalého pobytu alebo sídlom v členskom štáte. Zákon nadobúda účinnosť dňom, kedy Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prestane byť zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ak dňom jeho vystúpenia z Európskej únie nevstúpi do platnosti dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii. Informáciu o tom, kedy Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska prestalo byť zmluvnou stranou Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a kedy nadobudne platnosť dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii zverejní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

Úplné znenie zákona je dostupné na stránke

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/83/vyhlasene_znenie.html

 

Držiteľom autorizácií prípravkov na ochranu rastlín alebo žiadateľom o autorizáciu odporúčame urobiť dovtedy príslušné opatrenia, aby bola zabezpečená autorizácia ich prípravkov na ochranu rastlín aj po 31. decembri 2020.