Deň otvorených dverí v Nových Zámkoch

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

ÚKSÚP prostredníctvom odboru odrodového skúšobníctva v súčasnosti prevádzkuje najmä pre potreby výkonu štátnych odrodových skúšok celkove 14 skúšobných staníc v jednotlivých pôdno-klimatických oblastiach Slovenska. Dňa 2.7.2015 sa pri príležitosti 60. výročia  založenia Skúšobnej stanice Nové Zámky, zameranej predovšetkým na zeleninu, konal po štyridsiaty raz Deň otvorených dverí.

Hlavným cieľom podujatia bolo poukázať na praktický význam odrodových pokusov, ochranu rastlín a ekologické pestovanie zeleniny s celkovým pozitívnym dopadom na spotrebiteľa i stravovacie návyky populácie všeobecne.

 V tomto duchu sa niesli aj príhovory hostí – riaditeľky Odboru rastlinnej výroby MPRV SR Ing. Jany Vargovej, PhD a Ing. Petra Balažoviča, predsedu republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Návštevníci si nielen vypočuli príhovory a prezreli vzorky plodín, ale aj pochutili na občerstvení, doplnenom výborným miešaným zeleninovým šalátom.