Oznámenie k Výzve PPA č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1, zameranie výzvy: Zavlažovanie

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

ÚKSÚP oznamuje, že žiadatelia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „žiadateľ“) pre:

opatrenie: 4 - Investície do hmotného majetku
podopatrenie:  4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
zameranie výzvy: Zavlažovanie

       

môžu predkladať:

žiadosť na vydanie odborného stanoviska o posúdení inovatívnosti pre uplatnenie bodov za bodovacie (hodnotiace) kritérium č. 4 výzvy a

žiadosť na vydanie odborného stanoviska o posúdení potenciálnej úspory vody pre dokladovanie splnenia kritéria oprávnenosti v bode 2.3.2 výzvy (v prípade investícií do existujúcich zavlažovacích systémov) podľa nasledovných pokynov:

 

Miesto a spôsob podania žiadosti

Žiadosti sa podávajú poštou, alebo prostredníctvom kuriéra, alebo osobne v podateľni ÚKSÚP  na adresu: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, v čase pondelok – piatok od 7.00 do 14.30 hod.

 

Termín na predkladanie žiadostí

najneskôr do 01.10.2018 (v prípade zasielania poštou/kuriérom rozhoduje pečiatka pošty/kuriéra na obálke, v ktorej sa žiadosť doručuje).

 

Pre vydanie odborných stanovísk je potrebné predložiť nasledovné informácie:

  • názov projektu, identifikáciu žiadateľa, miesto realizácie projektu
  • podrobný popis projektu s dôrazom na jeho inovatívnosť: popis východiskovej situácie vo vzťahu k navrhovanému projektu, resp. vstupoch, ktoré ovplyvňujú realizáciu projektu, popis zamerania a cieľov projektu, podrobnú technickú charakteristiku technológie zaradenej do projektu, jej výrobcu, popis očakávaných výsledkov projektu (prínos). V čom spočíva inovatívnosť navrhovaného projektu, či už ide o zefektívnenie existujúcich opatrení alebo nových opatrení. Žiadateľ identifikuje slabé, silné stránky, príležitosti a bariéry navrhovaného projektu. Žiadateľ popíše predpokladanú situáciu po realizácii projektu a očakávané výsledky a posúdenie navrhovaných aktivít z hľadiska ich aplikačného využitia v praxi.

 

Doplňujúce informácie je možné získať na e-mailových adresách: Stefan.Pepich@uksup.ska agrochemia@uksup.sk, alebo na tel.č. 02/ 32 78 63 17

 

Za vydanie odborných stanovísk bude žiadateľovi fakturovaná suma v zmysle platného Cenníka výkonov ÚKSÚP.