ISPOR – zoznamy prípravkov na ochranu rastlín

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

„Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave  týmto informuje, že na web stránke databázy prípravkov na ochranu rastlín ISPOR v časti „ZELENÁ KNIHA“, je zverejnený oficiálny Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín 2018.

http://pripravky.uksup.sk/pripravok/zelena-kniha/list

Tento priestor je zároveň aj priestorom na zverejnenie rôznych údajov o prípravkoch na ochranu rastlín v editovateľných formátoch.  

V týchto dňoch sme zverejnili excelovský zošit s názvom „Zoznam použití ku 27.07.2018.xlsx“, z ktorého sa dajú čerpať a filtrovať údaje hlavne s ohľadom na použitie autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín. Súbor zobrazuje aj použitia prípravkov, ktoré sú v dopredaji, alebo v spotrebe. Rovnako sme zverejnili aj zoznam účinných látok v autorizovaných prípravkoch na ochranu rastlín ku 30.7.2018 s názvom „Zoznam účinných látok a POR_30.07.2018.xlsx“.