Oznam pre žiadateľov o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Oznam pre žiadateľov o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín

 

Odbor registrácie pesticídov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) týmto informuje všetkých žiadateľov o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín, že na základe čl. 33 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady č. 79/117/EHS a 91/414/EHS bude pre všetky žiadosti o autorizáciu nového prípravku na ochranu rastlín, vrátane vzájomného uznávania okrem ostatných náležitostí povinne vyžadovať aj predloženie vzorky prípravku na ochranu rastlín, pre ktorý sa predkladá žiadosť. Dôvodom je zámer kontrolného ústavu vytvoriť GC a GC MS profily prípravkov na ochranu rastlín a následne výsledky uplatniť  v poautorizačnej kontrole.  Pre všetky nové žiadosti bude preto kontrolný ústav spolu s výzvou na zaplatenie správneho poplatku vyzývať žiadateľa aj na predloženie vzorky prípravku na ochranu rastlín v množstve 100 ml, resp. 100 g s uvedením lehoty na jej dodanie. Vzorka sa bude dodávať priamo na Odbor laboratórnych činností, ktorý bude profily prípravkov vytvárať. Ak vzorka nebude dodaná do určenej lehoty, kontrolný ústav zašle oficiálnu výzvu na jej dodanie a konanie preruší. Nedodanie vzorky môže byť v konečnom dôsledku dôvodom na zastavenie konania. Požiadavka na povinné dodávanie vzoriek prípravkov bude uplatňovať na žiadosti predložené od 1.mája 2018.