Cenník výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP (platný od 15.02.2018)

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

CENNÍK VÝKONOV - na úseku úradnej kontroly,  na úseku štátnej odbornej kontroly, na úseku skúšobných činností, na úseku ostatných odborných činností. Cenník výkonov bol skalkulovaný v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorými sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách.