UPOZORNENIE - TRACES v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Od 19.10.2017 sa pri dovozoch produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín do EÚ musí využívať systém TRACES  (Trade Control Expert System - online nástroj pro správu hygienických požiadaviek európskeho trhu vrátane dovozu zvierat, rozmnožovacích materiálov, potravín, krmív a rastlín).

Pravidlá pre používanie TRACES zavádza VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1842 zo 14.októbra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o elektronický certifikát o inšpekcii dovážaných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o určité iné prvky, a nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o požiadavky na uchované alebo spracované produkty ekologickej výroby a o prenos informácií.

Prevádzkovateľom ekologickej poľnohospodárskej výroby a oprávneným inšpekčným organizáciám vykonávajúcim kontrolu a certifikáciu ekologickej poľnohospodárskej výroby je k dispozícii metodický pokyn MP 05/2017 s informáciami, ktoré sa týkajú práce v systéme TRACES

TU!