Nariadenie vlády SR č. 174/ 2017

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

UPOZORNENIE- dňa 01.07.2017 nadobudlo účinnosť  nariadenie vlády SR č. 174/ 2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.


 V zmysle tohto legislatívneho predpisu vznikajú povinnosti pre poľnohospodárske subjekty, ktoré obhospodarujú poľnohospodársku pôdu v obciach uvedených v tomto nariadení. Platia pre nich ustanovenia §10b) a §10c) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.