Oznámenie o zrušení pracoviska

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) k 30.06.2017 zrušil pracovisko ÚKSÚP, Sekcie skúšobníctva a laboratórnych činností, Odboru laboratórnych činností, Skúšobné laboratórium osív a sadív v Košiciach.

Činnosť tohto laboratória v plnom rozsahu vykonáva od 01.07.2017 ÚKSÚP, Sekcia skúšobníctva a laboratórnych činností, Odbor laboratórnych činností, Skúšobné laboratórium osív a sadív vo Zvolene, ulica J. Kráľa 36, 961 09 Zvolen.

K zrušeniu pracoviska pristúpil ÚKSÚP z dôvodu reštrukturalizácie a zefektívnenia činností jeho jednotlivých laboratórií.

Veríme, že touto organizačnou zmenou dôjde ku skvalitneniu nami poskytovaných služieb a nebude v žiadnom smere narušený plynulý priebeh doručovania úradných vzoriek osiva do laboratórií, ktoré sa riadia platnými normami, nariadeniami a metodickými pokynmi spracovania vzoriek.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.