Pozvánka na seminár "Aktuálne rastlinolekárske riziká"

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ministerstvo pôdohospodárstva v záujme zabezpečenia objektívnej informovanosti verejnosti organizuje tri regionálne semináre, cieľom ktorých je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti komplexné odborné informácie o aktuálnych rizikách v oblasti zdravia rastlín. Semináre budú špeciálne zamerané najmä na riziká a dopady možného zavlečenia a  rozšírenia baktérie Xylella fastidiosa v podmienkach Slovenskej republiky, ale budú spomenuté aj iné ochorenia a škodlivé organizmy, ktoré sa v našich podmienkach vyskytovali a vyskytujú.