Zameranie laboratória a výskum

 • vyjadrenia k projektom z podporných programov Pôdohospodárskej platobnej agentúry SR,
 • výskum strojov a technologických liniek a ich aplikácia z hľadiska udržateľného rozvoja poľnohospodárskej výroby a environmentu,
 • vypracovanie projektových štúdií vybavenosti podnikateľského subjektu technikou,
 • výskum strojov a technologických liniek vhodných na energetické a priemyselné využitie poľnohospodárskej biomasy,
 • štandardizácia fyzikálno-mechanických a chemických kritérií pre pevné palivá z poľnohospodárskej biomasy,
 • projekty energetického využívania biomasy pre konkrétne podmienky podnikateľského subjektu s návrhom technologických liniek, rozbor mechanických a fyzikálno-chemických vlastností tuhých palív z biomasy,
 • komplexná analýza vplyvu výroby biopalív vo vzťahu k trvalej udržateľnosti poľnohospodárskej výroby,
 • kritériá pre biopalivá, stanovenie kvality biopalív, transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu producentom a užívateľom poľnohospodárskej biomasy na energetické účely, špecializovaná poradenská činnosť, koncepčná, prognostická, expertízna a projektová činnosť,
 • poradenské a vzdelávacie aktivity k využitiu poľnohospodárskej biomasy na energetické účely,
 • normalizačná činnosť v oblasti tekutých biopalív a bioplynu,
 • analýza tuhých palív pre účely overovania fyzikálnych a chemických vlastností, vydávanie osvedčení (žiadosť o vykonanie analýzy).