Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky

mini logo ÚKSÚP

Hlavnou činnosťou TSÚP je  podľa rozhodnutia MPRV SR, autorizačných a akreditačných oprávnení udelených od  ÚNMS SR, SNAS a ďalších orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru: 

  • odborné a špecializované služby v rámci skúšania  a posudzovania strojov, zariadení a technologických liniek používaných v  agrosektore a posudková činnosť v rámci autorizácií orgánov štátnej správy a  štátneho odborného dozoru (MDVRV SR, MZ SR, MŽP SR)
  • vedecko-výskumná činnosť v oblasti strojov a  technologických liniek a ich aplikácie z hľadiska udržateľného rozvoja  poľnohospodárskej výroby a biodiverzity,       
  • technicko-normalizačná činnosť v oblasti  poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych strojov  a alternatívnej energetiky (z poľnohospodárskej biomasy),         
  • zastupovanie SR a činnosť v medzinárodných  organizáciách pôsobiacich v oblasti poľnohospodárskej, potravinárskej a  lesníckej techniky.