Skúšanie určených a ostatných výrobkov

mini logo ÚKSÚP

Skúšanie určených a ostatných výrobkov a posudzovanie zhody 

Skúšobné laboratórium TSÚP skúša určené a ostatné výrobky v komodite poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke stroje a stroje pre záhradnú a parkovú mechanizáciu na účel posudzovania zhody v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

ÚKSÚP je:

  • autorizovaná osoba 
  • notifikovaná osoba (NB 1300) v štruktúrach EU a ES pre smernicu  EPaR:
    • 2000/14/ES (emisie hluku zo zariadení vo voľnom priestranstve)