Biomasa – naša energetická budúcnosť

Stratégiou je vybudovanie Výskumného centra potenciálu biomasy, ktorého súčasťou budú novovybudované laboratóriá zamerané na produkciu bioplynu a tuhú biomasu. Dôležitou súčasťou stratégie je aj diseminácia výsledkov do praxe a širokej odbornej aj laickej verejnosti. Veľkým prínosom pre náš projekt je transfer nórskych vedomostí, skúseností a technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Hlavným cieľom programu je podpora vytvárania zelených pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov zahrňujúc ekologizáciu existujúcich priemyselných odvetví, zelené inovácie a zelené podnikanie.

Naším cieľom je vybudovať výskumné centrum zamerané na osvetu, poradenstvo a výskum v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a prenos výsledkov do praxe.

Hlavný zámer novovybudovaného centra je výskum energetického využívania poľnohospodárskej biomasy zahrňujúc prípravy legislatívnych, štandardizačných a koncepčných materiálov.


Novovybudované Výskumné centrum bude zabezpečovať:

  • stanovenie ťažkých kovov v tuhých vzorkách biomasy,
  • stanovenie pomeru prchavé mastné kyseliny/celková alkalinita,
  • stanovenie kvality vyrobeného bioplynu a kvantity jednotlivých zastúpených zložiek,
  • výskum spracovania a výroby tuhých palív z rôznych druhov biomasy formou peletovania a stanovenia ich fyzikálnych, mechanických a chemických vlastností,
  • stanovenie biogénnych prvkov v biomase (vodík, kyslík, uhlík, dusík, síra).


Nórski partneri projektu:

Slovenskí partneri projektu:

NIBIO
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Postboks 115, NO-1431 Ås, Norway
E-mail: roald.aasen@bioforsk.no
Http: http://www.nibio.no

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
E-mail: jan.gadus@uniag.sk
Http: www.uniag.sk

STIFTELSEN TEL-TEK
Kjoelnes Ring 30, 3918 Porsgrunn, Norway
E-mail: jon.hovland@tel-tek.no
Http: www.tel-tek.no

BIOMASA
Kysucký Lieskovec 743,
023 34 Kysucký Lieskovec
E-mail: director@biomasa.sk
Http: www.biomasa.sk

ANTEC BIOGAS, AS
Stordamveien 60B, 0671 Oslo, Norway
E-mail: egil.andersen@antecbiogas.com
Http: www.antecbiogas.com/
Nórske granty – Vytvárajme a zdieľajme výsledky spolu


Dôležité odkazy:       eeagrants.org      www.eeagrants.sk      www.vlada.gov.sk