Informácie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
v rámci Výzvy č. 51/PRV/2021

 

 

Posudzovanie  inovatívnosti projektov v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022

Na základe osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj č. 2017-1812/6573:2-26C0 vydaného MŠVVaŠ SR dňa 24. februára 2017 a zároveň výzvy č. 51/PRV/2021 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

z Programu rozvoja vidieka SR je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave odbor Technický  

a skúšobný ústav pôdohospodársky (ďalej len „TSÚP“) kompetentnou organizáciou 

pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4, podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.


Projekty budú posudzované z hľadiska prítomnosti inovačných prvkov:

výrobková inovácia prípadne nový výrobok,

inovácia technológie,

inovácia prinášajúca energetické úspory,

inovácia prinášajúca ekologický efekt poľnohospodárskych výrobkov.


V rámci hodnotenia sa bude kategorizovať inovatívnosť aktivít projektu z troch hľadísk:

inovácia v produkte – zavedenie nového stroja, prístroja, technologického prvku či celej technologickej linky  vo významnom rozsahu alebo jeho modifikácia a vývoj,

inovácia v procese - modifikácia spôsobu výroby, ošetrovania, zberu, spracovania, uskladnenia a pod.,

inovácia v kontexte - poskytovanie súčasných aktivít novým spôsobom.


Pre vydanie odborného stanoviska o posúdení inovatívnosti je potrebné predložiť nasledovné informácie:

  • názov projektu,  identifikáciu žiadateľa,  miesto realizácie projektu, meno,  adresa, emailový  a telefonický kontakt na zodpovedného pracovníka zastupujúceho žiadateľa,
  • podrobný popis projektu s dôrazom na jeho inovatívnosť: popis východiskovej situácie vo vzťahu k navrhovanému projektu, resp. vstupoch, ktoré ovplyvňujú realizáciu projektu, popis zamerania a cieľov projektu, podrobnú technickú charakteristiku technológie zaradenej do projektu, jej výrobcu, popis očakávaných výsledkov projektu (prínos). Uviesť v čom spočíva inovatívnosť navrhovaného projektu, či už ide             o zefektívnenie existujúcich opatrení alebo nových opatrení. Žiadateľ identifikuje slabé, silné stránky, príležitosti a bariéry navrhovaného projektu. Žiadateľ popíše predpokladanú situáciu po realizácii projektu a očakávané výsledky a posúdenie navrhovaných aktivít z hľadiska ich aplikačného využitia v praxi.


Vyššie uvedené informácie žiadateľ zašle emailom na lucia.andelova@uksup.sk a baltazar.farkas@uksup.sk alebo poštou na adresu: Ústredný kontrolný ústav pôdohospodársky v Bratislave, Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Matúškova 21, 833 16 Bratislava.


Poplatok za vydanie odborného stanoviska je v sume 50 eur v zmysle platného Cenníka výkonov ÚKSÚP, ktorý je zverejnený na webovom sídle ÚKSÚP  www.uksup.sk.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

telefonicky: 02/32 78 63 48

e-mailom: baltazar.farkas@uksup.sk.