Osvedčovanie hrozna pre víno s prívlastkom a tokajské víno

mini logo ÚKSÚP

Víno s chráneným označením pôvodu môže byť na etikete označené tradičným výrazom akostné víno s prívlastkom (kabinetné, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, hrozienkový výber, cibébový výber, botrytický výber, ľadové víno a slamové víno) respektíve tokajské víno (samorodné, výber 3-putňový až 6-putňový, mášláš, forditáš, výberová esencia a esencia), iba ak bolo vyrobené z osvedčeného hrozna.

Osvedčovanie hrozna sa vykonáva za účelom deklarovania odrodovej pravosti (registrované odrody), hmotnosti, cukornatosti, zdravotného stavu, hektárového výnosu, hmotnosti cibéb (tokajské víno) a pôvodu.

Osvedčovanie hrozna vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) prostredníctvom svojich pracovísk v Bratislave, v Nových Zámkoch, v Lučenci a v Michalovciach.

Osvedčovanie hrozna sa vykonáva:

  • u prihlasovateľa na registrovanom vinohrade, pri ktorom zamestnanec ÚKSÚP-u vyhodnotí: odrodovú pravosť, hmotnosť hrozna, cukornatosť hrozna, zdravotný stav hrozna, hektárový výnos, hmotnosť cibéb (tokajské víno) a pôvod hrozna,
  • u spracovateľa vo výrobnej prevádzke, pri ktorom zamestnanec ÚKSÚP-u vyhodnotí: skutočnú hmotnosť hrozna pred lisovaním, skutočnú cukornatosť hrozna nameranú po vylisovaní, zdravotný stav pred spracovaním a hmotnosť ručne vybraných cibéb (tokajské víno).

Prihlasovateľ je povinný:

Spracovateľ je povinný:

  • informovať zamestnanca ÚKSÚP - u (pracovisko podľa vinohradníckej oblasti) o skutočnosti, že na hrozno, ktoré bude spracovávať bol vydaný protokol o osvedčení hrozna a požiadať o preverenie cukornatosti, hmotnosti, zdravotného stavu a hmotnosti ručne vybraných cibéb (tokajské víno),
  • osobne, alebo ním poverena osoba sa zúčastniť pri osvedčovaní hrozna na výrobnej prevádzke a taktiež byť k dispozícii pri riešení problémov súvisiacich s osvedčovaním hrozna na požiadanie zamestnanca ÚKSÚP-u.

Zamestnanec ÚKSÚP-u o osvedčení hrozna vyhotoví protokol pre prihlasovateľa, pre spracovateľa a pre koordinačné pracovisko v Bratislave. Na základe protokolu o osvedčení hrozna u prihlasovateľa a spracovateľa ÚKSÚP vydá osvedčenie o hrozne na výrobu akostného vína s prívlastkom/tokajského vína alebo oznámi prihlasovateľovi dôvod neudelenia osvedčenia. Osvedčenie o hrozne sa doručuje prihlasovateľovi.

Osvedčovanie hrozna sa vykonáva za úhradu podľa platného cenníka.

Kontakty:

ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, koordinačné pracovisko

Ing. Branislav Šarmír, osvedčovanie hrozna v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
tel: +421 2 59 880 233
email: branislav.sarmir@uksup.sk

Helena Bališová, fakturácia
tel.: + 421 2 59 880 227
email: vino@uksup.sk

ÚKSÚP, Nitrianska 113, 940 67 Nové Zámky

Ing. Ľudovít Tóth, osvedčovanie hrozna v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti
tel: + 421 35 64 28 553
mobil: + 421 915 951 070
email: ludovit.toth@uksup.sk

ÚKSÚP, Podjavorinskej 19, 984 01 Lučenec

Ing. Štefan Bodnár, osvedčovanie hrozna v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti
mobil: + 421 918 599 900
email: stefan.bodnar@uksup.sk

ÚKSÚP, Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce

Ing. Martin Podžuban, osvedčovanie hrozna vo Východoslovenskej vinohradníckej oblasti a vinohradníckej oblasti Tokaj
tel: + 421 56 68 86 013
mobil: + 421 905 560 189
email: martin.podzuban@uksup.sk