Nový tobomavírus napádajúci rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus) leták EPPO


INFORMÁCIA od Azerbajdžanskej republiky o zavedení dočasných fytosanitárnych opatrení k dovozu osiva a rastlín rajčiaka a papriky a k dovozu osiva zemiaka

V poslednom období bolo v dovážaných rastlinných výrobkoch v regióne a susedných krajinách zistených množstvo nebezpečných vírusových a bakteriálnych ochorení rastlín. Z tohto dôvodu Azerbajdžanská republika bude od 20. augusta 2021 uplatňovať nasledujúce dočasné fytosanitárne opatrenia, kým nebudú pripravené nové fytosanitárne dovozné požiadavky v súlade s odsekom 1 článku VII Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín a bodom 13.2.2 „ Zákon o fytosanitárnej kontrole „Azerbajdžanskej republiky“:

1. Pokiaľ ide o semená a sadenice rajčiakov dovážaných (Solanum lycopersicum - LYPES), v časti „Dodatočné vyhlásenie“ rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz by sa malo urobiť toto vyhlásenie:

• „Zásielka bola testovaná a bolo zistené, že neobsahuje vírus Tomato brown rugose fruit virus (TOBRFV), vírus mozaiky Pepino (PEPMV0), vírus vädnutia rajčiaka (TSWV00) a vírus rajčiakovej žltej listy (TYLCV0)“. K pôvodnému protokolu o teste, ktorý obsahuje výsledky laboratórnych testov (PCR v reálnom čase) potvrdzujúce toto tvrdenie (v angličtine alebo ruštine), musí byť priložené rastlinolekárske osvedčenie.

2. Pokiaľ ide o semená a sadenice papriky (Capsicum annuum - CPSAN) z dovozu, v časti „Dodatočné vyhlásenie“ rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz by sa malo urobiť toto vyhlásenie:

• „Zásielka bola testovaná a bolo zistené, že neobsahuje vírus Tomato brown rugose fruit virus (TOBRFV), vírus mozaiky Pepino (PEPMV0) və  Ralstonia solanacearum (RALSSL)“. K pôvodnému protokolu o teste, ktorý obsahuje výsledky laboratórnych testov (PCR v reálnom čase) potvrdzujúce toto tvrdenie (v angličtine alebo ruštine), musí byť priložené rastlinolekárske osvedčenie.

3. Pokiaľ ide o dovážané osivo a konzumné zemiaky (Solanum tuberosum - SOLTU), v časti „Dodatočné vyhlásenie“ fytosanitárneho osvedčenia na vývoz by sa malo urobiť toto vyhlásenie:

• „Zásielka bola testovaná a bolo zistené, že neobsahuje Ralstonia solanacearum (RALSSL), Clavibacter sepedonicus (CORBSE), Synchytrium endobioticum (SYNCEN) a Globodera rostochiensis (HETDRO)“. V prípade sadiva zemiakov musí byť k pôvodnému protokolu o teste, ktorý obsahuje výsledky laboratórnych testov potvrdzujúce toto tvrdenie (v angličtine alebo ruštine), priložené fytosanitárne osvedčenie.

Upozornenie určené dovozcom, ktorí do Únie uvádzajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie

Odbor ochrany rastlín upozorňuje neregistrovaných dovozcov, ktorí do Únie uvádzajú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, ako sa uvádza v článku 65 ods. 1 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

na povinnosť požiadať o zápis do registra profesionálnych prevádzkovateľov

„ÚKSÚP“ zaháji správne konanie voči profesionálnym prevádzkovateľom – dovozcom, ktorí si povinnosť registrácie nesplnia. Neregistrovaným profesionálnym prevádzkovateľom bude zároveň v systéme TRACES NT zamietnutý prístup.

Tlačivá na registráciu profesionálnych prevádzkovateľov

informácia pridaná dňa: 8. júla 2021


Pozor na osivo papriky infikované nebezpečným vírusom !

Dňa 24.3.2021 bol ÚKSÚP informovaný o dodávke českého osiva papriky ročnej – zeleninovej (Capsicum annuum) infikovaného Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV. Na ochranu pred zavlečením a rozšírením tohto vírusu v krajinách EÚ bolo vydané Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1191, ktorým sa stanovujú opatrenia na zabránenie zavlečeniu tobomavírusu napádajúceho rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV) a jeho rozšíreniu v Únii v znení Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) 2021/74.

Na slovenský trh sa nižšie uvedené dávky osiva papriky dostali zo strany dodávateľa v dobrej viere po splnení povinného laboratórneho testovania metódou ELISA s negatívnym výsledkom zo dňa 10.3.2020 podľa v tom čase platnej legislatívy (Nariadenie Komisie 2020/1191). Následne novela tohto nariadenia č. 2021/74 zaviedla od 1.4.2021 testovanie metódou PCR, ktorá sa vzťahuje aj na nevyhnutnosť opakovaného testovania osiva, ktoré bolo negatívne predošlým testovaním. Dotknutý dodávateľ osiva si túto povinnosť splnil, pričom v tom čase už bolo osivo uvedené na trh s negatívnym výsledkom ELISA testu. Po obdržaní pozitívnych výsledkov metódou PCR dodávateľ informoval svojich odberateľov o vzniknutej situácii, avšak už nemohol zabrániť predaju časti svojich dodávok.

Ďalšie oznámenia z Českej republiky boli prijaté v dňoch 15.4.2021 a 7.5.2021. Prehľad všetkých infikovaných dodávok osív udáva nasledovná tabuľka:

Odberateľ

Adresa

Druh

Odroda

Číslo dávky

Množstvo v kg/ks

AGROTRANS, spol. s r. o.
Krížna 1991/37, 931 01 Šamorín

paprika

Pálivec

9-0040-90555-01

0,2 kg

paprika

Pálivec

9-0040-90555-21

44 000 ks

paprika

Semaroh

9-0040-90556-01

0,05 kg

paprika

Semaroh

9-0040-90556-21

19 000 ks

SEMENÁ, s.r.o.
Boženy Němcovej 15, 984 03 Lučenec

paprika

Pálivec

9-0040-90555-21

1 000 ks

paprika

Semaroh

9-0040-90556-01

0,02 kg

paprika

Semaroh

9-0040-90556-21

250 ks

Igor Jakubec
91701 Trnava, Jana Hajdoczyho 33

paprika

Pálivec

9-0040-90555-21

1 000 ks

Moravoseed Slovakia s.r.o.
M. R. Štefánika 32, Nové Zámky, 940 01

rajčiak

Charmant

5-0051-90244-01

0,005 kg

rajčiak

Charmant

5-0051-90244-01

0,005 kg

rajčiak

Charmant

5-0051-90244-01

0,005 kg

rajčiak

Charmant

5-0051-90244-01

0,001 kg

paprika

Figura

4-0051-68902-01

0,02 kg

paprika

Korál

9-0051-90229-01

4,15 kg

Kubačková Karolína
Myktina č.6, Ivanka pri Nitre, 951 12

rajčiak

Charmant

5-0051-90244-01

0,005 kg

Markusek Karol
Štefánikova 189, 94111 Palárikovo

paprika

Figura

4-0051-68902-01

0,002 kg

Petrík Miroslav
Nitrianska Streda 180; 956 16

paprika

Figura

4-0051-68902-01

1,000 kg


Pre presnú identifikáciu daného osiva je najdôležitejšie číslo dávky. 

V prípade zakúpenia takéhoto osiva je nevyhnutné vykonať nasledovné opatrenia:

 • okamžite všetky dodávky osiva stiahnuť z trhu a zlikvidovať spálením,
 • v prípade zakúpenia profesionálnymi pestovateľmi, ale aj fyzickými osobami je nevyhnutný rovnaký postup likvidácie osiva alebo z neho vypestovaných priesad spálením,
 • okrem toho je následne potrebná zvýšená hygiena prostredia, v ktorej sa rastliny pestovali, a dezinfekcia používaného náradia,
 • pôdu, v ktorej sa pestovali sadenice (z črepníkov, kelímkov) treba oddeliť aspoň do kompostu (hnoja či iného organického odpadu),
 • ak sú rastliny už vo voľnej pôde (v záhrade), tak v tomto roku sa na tom mieste nesmú pestovať hostitelia, teda paprika a rajčiak,
 • o každom prípade je nevyhnutné informovať príslušného fytoinšpektora oddelenia kontroly ochrany rastlín – kontakty sú na  https://www.uksup.sk/oddelenie-kontroly-ochrany-rastlin.

Do 11.5.2021 bolo identifikovaných a oznámených 19 prípadov spomedzi odberateľov daných dávok osiva, či už podnikateľov alebo fyzických osôb. Vo všetkých prípadoch boli vykonané rastlinolekárske opatrenia za účasti fytoinšpektora formou spálenia osív, prípadne už vypestovaných priesad.

Viac informácií nájdete v dokumente Nový tobomavírus napádajúci rajčiaky

Nový tobomavírus napádajúci rajčiaky (Tomato brown rugose fruit virus) - leták EPPO

Aktualizované dňa 11. mája 2021

USMERNIE PRE UPLATŇOVANIE MOŽNOSTI POUŽÍVANIA PREEXPIROVANÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN 

 k praktickému uplatňovaniu § 5 ods. 11 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 51/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení vyhlášky č. 117/2013 Z. z.

§ 5 ods. 11 znie:

„(11) Zmenou údajov v etikete podľa odseku 10 písm. i) nie je predĺženie dátumu spotreby prípravku na ochranu rastlín najviac o jeden rok od dátumu vykonania analýzy vzorky prípravku na ochranu rastlín akreditovaným27a) laboratóriom, z ktorej vyplýva, že zistený obsah účinnej látky a zistené chemické a fyzikálne vlastnosti prípravku na ochranu rastlín sa zhodujú s obsahom účinnej látky a chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami prípravku na ochranu rastlín, na základe ktorých je prípravok na ochranu rastlín autorizovaný alebo povolený.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

27a) Kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú.v. EÚ L218,13.8.2008).“.

Realizácia danej právnej úpravy v praxi:

 1. žiadateľom o laboratórnu analýzu prípravku na ochranu rastlín, ktorému uplynul dátum spotreby, môže byť držiteľ autorizácie, predajca (distribútor), prípadne konečný používateľ (poľnohospodársky subjekt);
 2. laboratórnu analýzu na obsah účinnej látky a fyzikálno-chemické vlastnosti prípravku môže vykonať laboratórium Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo iné akreditované laboratórium so sídlom v Slovenskej republike alebo v ktorejkoľvek inej členskej krajine EÚ;
 3. ak má žiadateľ záujem o vykonanie laboratórnej analýzy kontrolným ústavom, žiadosť o vykonanie analýzy a posúdenie zhody spolu so vzorkou exspirovaného prípravku doručí na nasledovnú adresu:

Odbor ochrany rastlín

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Matúškova 21

833 16 Bratislava

 • ak žiadateľ vykoná laboratórnu analýzu v inom akreditovanom laboratóriu, predkladá kópiu výsledku laboratórnej analýzy spolu s požiadavkou o posúdenie zhody na odbor ochrany rastlín kontrolného ústavu;
 • vo výsledku laboratórnej analýzy musí byť uvedené číslo šarže a množstvo prípravku na ochranu rastlín, ktoré sa k tomuto číslu šarže viaže a bude uvádzané na trh v Slovenskej republike, prípadne používané konečným používateľom (ak je žiadateľom konečný používateľ);
 • laboratórna analýza je platná jeden rok od dátumu vykonania laboratórnej analýzy vzorky prípravku na ochranu rastlín;
 • výsledok laboratórneho rozboru sa vzťahuje len na danú šaržu prípravku na ochranu rastlín, ktorý bol predložený na laboratórnu analýzu;
 • posúdenie zhody vykonáva kontrolný ústav;
 • výsledok laboratórnej analýzy spolu s posúdením zhody a faktúrou za vykonané činnosti doručí odbor ochrany rastlín kontrolného ústavu žiadateľovi;
 • pri uvádzaní na trh v Slovenskej republike prípravku na ochranu rastlín po dátume spotreby s kladným výsledkom laboratórneho rozboru, musí každú dodávku konečnému používateľovi sprevádzať kópia výsledku laboratórneho rozboru a kópia kladného stanoviska k posúdeniu zhody vypracované kontrolným ústavom, ktorých kópie zostávajú aj u konečného používateľa (odberateľa) prípravku na ochranu rastlín.

V Bratislave, dňa 21.4.2021

INFO Libanonu k dovozom dreva do Libanonu

Informácia od NPPO Libanonu (pridané 26. marca 2021)

NPPO Libanonu informuje, že  v posledných mesiacoch zadržala zásielky dreva, ktoré nespĺňali dovozné požiadavky pre vstup dreva do krajiny. Z uvedeného dôvodu NPPO Libanonu upozorňuje na dodržiavanie dovozných požiadaviek na dovoz dreva do Libanonu.

Každá zásielka dreva musí byť pri dovoze alebo tranzite sprevádzaná rastlinolekárskym osvedčením (fytocertifikátom) z krajiny pôvodu, v ktorom musí byť uvedený typ a dátum ošetrenia. Podrobnosti sú uvedené v dokumente: zaslanom od NPPO Libanonu  Requirements for wood imports to Lebanon Decision 

INFO Veľkej Británie k škodlivému organizmu Xylella fastidiosa

Informácia od NPPO Spojeného Kráľovstva (pridané 1. marca 2021)

NPPO Spojeného Kráľovstva informuje o nových právnych predpisoch, ktoré vstúpia do platnosti 4.3.2021 a ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie o zdraví rastlín (tzv. fytosanitárne podmienky- BREXIT), aby sa tým znížilo riziko pre zdravie rastlín, aké predstavuje Xylella fastidiosa.

Zmeny boli identifikované ako prioritné, ktoré zároveň povedú k zvýšeniu biologickej bezpečnosti rastlín v Spojenom kráľovstve v reakcii na známe hrozby, čím sa z krátkodobého hľadiska ako aj pre budúcnosť ochráni britský obchod, spoločenské záujmy a životné prostredie. Toto rozhodnutie bolo predložené v rámci SPS aj organizácii WTO.

Xylella fastidiosa

Spojené kráľovstvo má oprávnené obavy z dovozu rastlinného materiálu, ktorý môže byť infikovaný baktériou Xylella fastidiosa. Za osobitné riziko je považovaný dovoz rastlín rodov oliva, mandľa, levanduľa, rozmarín, kávovník a Polygala sppA práve týchto hostiteľov sa týkajú navrhované opatrenia. Výskyty v južnom Taliansku zničili tamojšiu produkciu olív a mali veľké sociálne dopady.

Nie je známe, žeby sa tento škodca vyskytoval na území Spojeného kráľovstva, ale zo strany britskej NPPO pretrvávajú obavy o jeho možné zavlečenie na dovážaných hostiteľských rastlinách, napr. olivách alebo iných druhoch, ktoré sú hostiteľmi baktérie pri ohniskových výskytoch. Dlhé obdobie latencie baktérie Xylella znamená, že bez ďalších požiadaviek, by mohla byť baktéria zavlečená do krajín a miest bez výskytu na hostiteľoch, ktorí by neprejavovali žiadne symptómy.

Výskyt baktérie Xylella je naďalej potvrdzovaný v Európe aj inde vo svete. Nevystopovateľná distribúcia a priebežné nálezy naznačujú pretrvávajúce riziko šírenia. Spojené kráľovstvo preto zvyšuje obmedzenia a požiadavky na dovoz vysoko rizikových hostiteľských rastlín, aby sa znížila pravdepodobnosť, že sa Xylella fastidiosa dostane do Spojeného kráľovstva. Cieľom týchto opatrení je zvýšiť úroveň ochrany pred rizikom vstupu Xylella fastidiosa do GB prostredníctvom dovážaných rastlín.

Dnes platné opatrenia v Spojenom kráľovstve, týkajúce sa Xylella fastidiosa neriešia riziká, vyplývajúce z aktualizovanej analýzy rizika škodcu (PRA). Posledne menovaná je k dispozícii na stránke: https://planthealthportal.defra.gov.uk/assets/pras/Xylella-Draft-PRA.pdf.

Nové opatrenia budú obsahovať tieto požiadavka:

- povoliť dovoz iba rodov Polygala spp. a Coffea spp. z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich Xylella fastidiosa nevyskytuje

- zaviesť prísnejšie požiadavky na dovoz rastlín rodov a druhov Olea spp., Prunus dulcis, Lavandel spp, Rosmarinus spp. a Nerium oleander z krajín, kde je potvrdený výskyt Xylella fastidiosa. Dovoz bude povolený len za určitých podmienok ako sú: kontrola miesta výroby a okolia, testovanie vzoriek, predexportné kontroly a jednoročná karanténa materiálu pred vývozom do Spojeného kráľovstva.

Existujúce požiadavky na dovoz vysoko rizikových rastlín z krajín, kde nie potvrdený výskyt Xylella fastidiosa budú zachované za predpokladu vykonania každoročnej úradnej kontroly spojenej s odberom a rozborom vzoriek.

Sumár požiadaviek Spojeného Kráľovstva:

Xylella emergency measures 17022021 IPPC

Xylella emergency measures letter Annex 17022021

Nariadenie:  http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2021/136

Opatrenia vstupujú do platnosti 4.3.2021

Upozornenie pre dovozcov určitých komodít prepravovaných na drevenom obalovom materiáli pôvodom z Bieloruska, Číny a Indie

ÚKSÚP – ODBOR OCHRANY RASTLÍN

upozorňuje na:

nové VN KOM EÚ) 2021/127, ktorým sa stanovujú požiadavky na uvedenie dreveného obalového materiálu na prepravu určitých komodít s pôvodom z Bieloruska, Číny a Indie na územie Únie, a na rastlinolekárske kontroly takéhoto materiálu.

Európska únia pristupuje od 1. marca. 2021 k zmene opatrenia pri dovoze niektorých komodít z Bieloruska, Číny a Indie. Opatrenia majú za cieľ obmedzovať zavlečeniu škodlivých organizmov prostredníctvom dreveného obalového materiálu. Všetci dovozcovia sú povinní dovážané zásielky z týchto krajín oznámiť prostredníctvom systému TRACES NT.

Dôvodom sprísnených kontrol sú opakované záchyty škodlivých organizmov (hlavne drevokazného hmyzu) v dovážanom drevenom obalovom materiáli z Bieloruska, Číny a Indie.

Kontroly sa vykonávajú na prvom vstupnom mieste do EÚ, alebo na kontrolných miestach stanovených uvedených v článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625. Kontroly sú zamerané na overenie splnenia dovozných rastlinolekárskych požiadaviek, ktoré stanovujú pre drevené obaly ošetrenie proti škodlivým organizmom a medzinárodne stanovené označenie v súlade s FAO ISPM 15.

Na základe aktualizovaného zoznamu komodít obsahujúceho konkrétne colné kódy dôrazne upozorňujeme všetkých dovozcov dovážajúci z uvedených krajín, že v prípade komodít zaradených do colných kódov - 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907 a 7606, musia byť tieto povinne zapísané pred vstupom na územie EÚ do systému TRACES NT, a to formou jednotného vstupného zdravotného dokladu pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety (CHEDPP).

Ing.  Ivana Kurhajcová, Odbor ochrany rastlín

Upozornenie pre vývozcov dreva do Číny 

ÚKSÚP - odbor ochrany rastlín upozorňuje vývozcov dreva do Číny na dôsledné dodržiavanie rastlinolekárskych požiadaviek Číny. Na zásielky dreva, ktoré nebudú spĺňať rastlinolekárske požiadavky Číny,  fytoinšpektor nevydá  vývozný fytocertifikát.

Zásielky dreva musia spĺňať nasledovné rastlinolekárske požiadavky pre vstup do Číny:

1. Do Číny je možné dovážať  drevo s kôrou aj bez kôry. Pri odkôrnenom dreve je tolerované maximálne 5% kôry,  ponechanej na jednotlivých kmeňoch. Množstvo kôry však nemôže prekročiť 2% z celkového objemu dreva.

2. Zásielka musí byť úplne bez prítomnosti hmyzu a karanténnych škodlivých organizmov. Lykožrúty (Ips spp.) sú zaradené do zoznamu karanténnych škodlivých organizmov Číny.

3. V zásielke nesmie byť prítomná pôda, ani znečistenie dreva  pôdou. Drevo musí byť bez poškodenia a  napadnutia drevokaznými hubami.

4. Zásielky nesmú obsahovať ďalšie škodlivé organizmy, ako sú napr. semená niektorých druhov rastlín (Ambrosia spp.,  Cuscuta spp.)

5. Zásielky guľatiny s kôrou musia byť chemicky alebo fyzikálne ošetrené ( k čomu je potrebné doložiť potvrdenie o ošetrení).

Ing.  Ivana Kurhajcová, Odbor ochrany rastlín

BREXIT - informácie 

Viac informácií k dovozu a vývozu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov nájdete v týchto odkazoch:

Informácie Európskej Komisie pre oblasť zdravia rastlín

Informácie Európskej Komisie v oblasti uvádzania osiva a iného rastlinného množiteľského materiálu na trh

Informácie o dovoze a vývoze tovaru na hraniciach Európskej Únie a Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021

Dovoz a vývoz rastlín a rastlinných produktov
Dovoz rastlín a rastlinných produktov z EÚ do Spojeného kráľovstva a Severného Írska

Dovoz z EÚ do Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021

BREXIT doplnky v EÚ legislatíve: 

2020/2210, ktorým sa menia prílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa chránenej zóny Severného Írska a zákazy uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov zo Spojeného kráľovstva do Únie, ako aj príslušné požiadavky

2020/2211, ktorým sa mení príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo

2020/2190 ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke

2020/2219 o rovnocennosti množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo a množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia vyprodukovaných v Spojenom kráľovstve

Súhrn všetkých informácii o  BREXIT-e 


Nezara viridula - nepríjemná bzdocha článok

UPOZORŇUJEME NA NEVYŽIADANÉ ZÁSIELKY S OSIVAMI RASTLÍN pôvodom z Ázie

Odbor ochrany rastlín upozorňuje širokú verejnosť pred rizikom, ktoré predstavujú nevyžiadané osivá/semená rastlín pribalené do zásielok drobného spotrebného tovaru objednaného z Ázie.
Na základe informácie od Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín Európskej komisie, by sme chceli verejnosť upozorniť na prípady, ktoré sa v súčasnosti objavujú, keď občanom boli doručené nevyžiadané balíčky so semenami rastlín od spoločností so sídlom v Číne, Vanuatu a Malajzií. Nevyžiadané balíčky semien bývajú pribalené k drobnému spotrebnému tovaru, napríklad k šperkom, dekoráciám, krúžkom a pod. Tieto zásielky nie sú sprevádzané požadovanými certifikátmi o zdravotnom stave a pôvode osiva a predstavujú riziko prenosu nových ochorení a škodcov rastlín, ale taktiež inváznych druhov rastlín na územie Únie. Zavlečené nepôvodné škodlivé organizmy rastlín a invázne rastliny, ktoré majú schopnosť rozšíriť sa na našom území, môžu spôsobiť vážne hospodárske a environmentálne škody.
K podobným situáciám dochádza nielen v krajinách Európskej únie, ale aj v Kanade, USA a Austrálii. Každá krajina musí zaujať obranný postoj a prostredníctvom svojich občanov znížiť riziká zavlečenia nepôvodných druhov na svoje územie. 

Z doteraz zachytených nevyžiadaných zásielok osív boli identifikované nasledovné druhy rastlín:

Vo vyššej miere osivo:  Brassica napus, Bambusa sp., Petunia x hybrida, Actinidia deliciosa, Allium cepa, Vaccaria hispanica, Rosa rubiginosa, Consolida ajacis, Platycladus orientalis, Trifolium pratense and Trifolium repens.   

V minoritných počtoch aj nasledovné druhy osív rastlín: Amaranthus hybridus, Amaranthus sp., Papaver dubium, Potentilla sp., Geranium molle, Chenopodium album, Brassica juncea, Lotus corniculatus, Ammi majus, Anthemis cotula, Plantago lanceolata, Polygonum aviculare, Rumex obtusifolium.

Príklad nevyžiadanej zásielky s osivom-náhľad obrázka

Vzhľadom na vážnosť situácie si dovoľujeme požiadať občanov, aby v prípade, že k objednanému tovaru objavia pribalené aj nevyžiadané osivá/semená rastlín, kontaktovali:

ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ochrany rastlín, Matúškova 21,  833 16 Bratislava

Tel. 02-59 880 246, ochrana@uksup.sk 

Informácie o dovozných podmienkach z tretích krajín sú zverejnené na stránke Ústredného kontrolného o skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave:
https://www.uksup.sk/oor-dovoz-a-vyvoz-rastlin

UPOZORNENIE pre pestovateľov hostiteľských rastlín Tomato brown rugose fruit virus

Hostiteľskými rastlinami sú rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum) a paprika ročná (Capsicum annuum). Viac informácií v dokumente na stiahnutie: Nový tobomavírus napádajúci rajčiaky.pdf

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vyzýva všetkých pestovateľov hostiteľských rastlín Tomato brown rugose fruit virus, aby hlásili podozrenia z výskytu na e-mailovej adresa ochrana@uksup.sk, telefonicky na čísle 02/59 88 03 42 alebo písomne na adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Odbor ochrany rastlín

Matúškova 21

833 16 Bratislava

UPOZORNENIE pre poľnohospodárov na ošetrovanie kvitnúcej repky 

Momentálne je obdobie ošetrovania repky proti šešuľovým škodcom, ktorí začínajú nalietavať na porasty. Ani jeden z týchto škodcov sa nesmie ošetrovať priamo na kvitnúce porasty v čase, keď sú včely na porastoch ! Nedovoľuje to legislatíva a nedovoľujú to ani etikety prípravkov na ochranu rastlín. 

Pre správne používanie prípravkov na ochranu rastlín je potrebné  dodržiavať nasledovné zásady:

 • používať výlučne pesticídy s klasifikáciou pre včely Vč3 – prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie;
 • ošetrovať iba v mimoletovom čase včiel, teda neskoro večer maximálne do 23 hodiny tak, aby včely neprišli do kontaktu s ošetrovanou plodinou približne 12 hodín, výnimočne možno ošetrovať skoro ráno;
 • prípravky použiť vždy sólo bez akejkoľvek kombinácie s ďalším prípravkom na ochranu rastlín alebo pomocným prípravkom, pretože každá takáto kombinácia je klasifikovaná ako Vč2, teda nepoužiteľná na kvitnúcu repku, a to ani v mimoletovom čase včiel.

Striekať repku, keď sú tam včely - JE PORUŠENIE LEGISLATÍVY A NAJMÄ  POŠKODZOVANIE CELÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA !

SPOLUPRACUJTE SO VČELÁRMI  - každý dobrý poľnohospodár musí mať so včelárom dobré vzťahy, najlepšie riešené zmluvne ! 

ČÍTAJTE POZORNE ETIKETY PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN !

NEDODRŽANIE VYŠŠIE UVEDENÝCH OPATRENÍ JE PORUŠENÍM LEGISLATÍVY S MOŽNOU SANKCIOU !

Sprísnené dovozné podmienky Austrálie a Nového Zélandu

ÚKSÚP na základe informácie od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje všetkých vývozcov do Austrálie a Nového Zélandu o sprísnených dovozných rastlinolekárskych opatreniach a podmienkach, ktoré budú tieto krajiny uplatňovať od 01.09. 2019 do 30.05. 2020.

Prísnejšie rastlinolekárske požiadavky boli zo strany Austrálie a Nového Zélandu zavedené z dôvodu zabezpečenia svojej fytosanitárnej bezpečnosti. V niektorých krajinách Európskej únie sa bežne vyskytuje škodca Halyomorpha halys (druh bzdochy), ktorý sa v Austrálii a Novom Zélande nevyskytuje. Z tohto dôvodu má Halyomorpha halys pre tieto krajiny status karanténneho škodcu. Škodca je polyfág, má až 100 druhov hostiteľských rastlín. Zavlečenie Halyomorpha halys na územie uvedených krajín by malo vážne hospodárske, enviromentálne a sociálne dopady. Z uvedených dôvodov Ministerstvo poľnohospodárstva a vodných zdrojov Austrálie zaslalo oficiálne oznámenie vybraným 16 členským krajinám Európskej Únie (vrátane Slovenska), pre ktoré budú platiť nové dovozné pravidlá.

Z hľadiska rastlinolekárskeho považujeme nové dovozné pravidlá za opodstatnené a v súlade s Medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia ISPM a princípmi SPS WTO.

Vzhľadom na rozsah a technický charakter požadovaného ošetrovania tovarov dovážaných do Austrálie a na Nový Zéland považujeme požiadavku týchto krajín za technicky pomerne ťažko realizovateľnú. Požadované je ošetrenie vybraných  tovarov. Pre drevený obalový materiál je akceptované ošetrenie v súlade s ISPM 15. Pre tovary, ktoré nie je možné ošetriť teplom je požadované ošetrenie počas prepravy methylbromidom, ktorý je však vzhľadom na škodlivosť voči ovzdušiu v EÚ zakázané používať, alebo sulfurid fluoridom. Bude akceptované také ošetrenie tovarov, ktoré je vykonané subjektami registrovanými Austráliou alebo Novým Zélandom. Ošetrenie sa požaduje vykonať na mori počas prepravy tovarov.

Bližšie informácie nájdete na: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs#industry-advice-notices

Poskytovatelia ošetrenia: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme 

Vybrané karanténne choroby Slovenskej republiky    

Inšpektori Ústredného kontrolného a  skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“),  vykonávajú každoročne detekčné prieskumy, ktoré slúžia na zistenie  možnej prítomnosti karanténnych škodlivých organizmov na Slovensku.  Článok je zameraný na karanténne škodlivé organizmy, ktorých prítomnosť  sa na území Slovenskej republiky doposiaľ nepotvrdila (Grapevine  flavescence dorée phytoplasma, Xylella fastidiosa) alebo naopak, ich prítomnosť na území Slovenskej republiky už bola zistená (Erwinia amylovora,  Apple proliferation phytoplasma). Zistenie ich výskytu má za následok  uskutočnenie prísnych opatrení, ktorých cieľom je eradikovať  (zneškodniť) alebo znížiť (zamedziť) riziko šírenia diagnosticky  potvrdeného škodlivého organizmu na našom území. V prípade podozrenia na  prítomnosť akéhokoľvek karanténneho škodlivého organizmu, a teda aj  nižšie popísaných druhov je potrebné kontaktovať príslušného oblastného  inšpektora. Kontakty nájdete na oficiálnej stránke ÚKSÚP  (http://www.uksup.sk/oddelenie-kontroly-ochrany-rastlin-kontakty/).

Spála jadrovín (Erwinia amylovora)
Status škodlivého organizmu v SR: v roku 2018 prítomný.
V podmienkach Slovenskej republiky sa aj tento rok vyskytovala baktéria Erwinia amylovora, ktorá spôsobuje spálu jadrovín. Baktéria napáda rastliny z čeľade ružovitých (Rosaceae), podčeľade jabloňovité (Maloidea), predovšetkým hrušku a jabloň. celý článok