Informácie ohľadom fumigácie guľatiny pri vývoze do tretích krajín - ukončenie obmedzenia vo vzťahu k teplotám

Aktuálny priebeh jarného počasia umožňuje dostatočnú účinnosť prípravkov na ochranu rastlín v tomto prípade proti škodcom dreva. ÚKSÚP oznamuje profesionálnym prevádzkovateľom s rastlinnými produktmi a profesionálnym používateľom prípravkov na ochranu rastlín, že od 1. apríla 2023 je možné vykonávať ošetrenie dreva proti škodcom - fumigáciu vo vonkajšom prostredí. 


Dôležitá informácia pre dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, špedičné spoločnosti, resp. osoby zodpovedné za zásielku (RFC) (CHED-PP TRACES NT)

V dôsledku zavedenia blokovacieho pravidla v systéme TRACES NT v Časti I. CHED-PP pre kolonky I.6 Príjemca/Dovozca a I.7 Miesto určenia, je nutné pri vypĺňaní najprv skontrolovať, či je daný profesionálny prevádzkovateľ už v systéme vytvorený, (návod v Prílohe) a je nutné vyberať profesionálnych prevádzkovateľov so stavom ,,Platné. Ak profesionálny prevádzkovateľ nie je nahratý v systéme TRACES NT, je možné ho vytvoriť, inak nebude možné dokončiť Časť I CHED-PP, resp. dokončenie časti I je možné až po schválení profesionálnych prevádzkovateľov so stavom ,,Nové“ príslušnými kompetentnými orgánmi - pre SR je to NPPO* ÚKSÚP).

Pri registrácií nových profesionálnych prevádzkovateľov odporúčame uvádzať údaje (názov, adresu, IČO) zhodné s údajmi uvedenými v Obchodnom / Živnostenskom registri SR.

*NPPO - národná organizácia na ochranu rastlín

informácia pridaná: 10. február 2023


Vývoz osiva kukurice do Čile – aktualizácia legislatívy

Národná organizácia ochrany rastlín v Čile dáva do pozornosti aktualizáciu legislatívy a nasledovné informácie:

Pre vývoz osiva kukurice do Čile bude potrebné od 15. decembra 2022 v rastlinolekárskom osvedčení (fytocertifikáte) garantovať absenciu vírusov High Plains (HPV) a vírusu mozaiky pšenice (WSMV).

Vývozcovia k žiadosti o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz predložia príslušnému rastlinolekárskemu inšpektorovi aj výsledok laboratórnej analýzy s negatívnym výsledkom. V prípade nedoloženia výsledku z laboratória inšpektor rastlinolekárske osvedčenie nemôže vystaviť.

Vzorky osiva kukurice na analýzy vírusov je potrebné zasielať do akreditovaných laboratórií, ÚKSÚP tieto analýzy nevykonáva.

V dodatočnom vyhlásení rastlinolekárskeho osvedčenia bude uvedené: ‘The consignment is free from High Plains viruses (HPV) and Wheat streak mosaic virus (WSMV), in accordance with phytosanitary measures carried out at source.‘

Pre zásielky osiva kukurice certifikované pred 15. decembrom 2022 nie je potrebné dodatočné vyhlásenie stanovené vo výnimke v legislatíve č. 6904 z roku 2022.

Pôvodná legislatíva - Uznesenie č. 1.187 z roku 2022, ktorým sa schvaľuje koordinovaný a systematický text uznesenia, ktorým sa ustanovujú fytosanitárne požiadavky na osivo obilnín

Aktualizácia - Výnimka v legislatíve č. 6904 z 2022 - anglická verzia

21. december 2022

Informácia určená profesionálnym prevádzkovateľom, ktorí vyrábajú a obchodujú s množiteľským materiálom a výpestkami hostiteľov Erwinia amylovora

Dávame do pozornosti, že v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/759 zo 7. mája 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o výnimky z požiadavky na rastlinný pas, štatút Talianska, Írska, Litvy, Slovinska a Slovenska alebo určitých ich oblastí ako chránených zón a odkaz na chránenú zónu v Portugalsku, SLOVENSKO má udelený štatút chránená zóna pre bakteriózu Erwinia amylovora (EPPO kód ERWIAM).

Štatút chránenej zóny so sebou prináša aj určité obmedzenia pri dovoze a uvádzaní na trh hostiteľských rastlín (rastlinných produktov a iných predmetov) podľa podrobností uvedených v prílohe IX a X  Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019.

Keďže SR (okrem niekoľkých vymenovaných obcí/okresu) má štatút chránenej zóny ERWIAM,  určené hostiteľské rastliny (ako okrasné rastliny alebo ovocné dreviny) je možné dovážať z tretích krajín iba ak sú splnené ustanovené požiadavky v príslušnej tretej krajine (iba s vedomím a súhlasom Európskej Komisie). Inak je ich dovoz ZAKÁZANÝ. Pozri Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané  v Prílohe IX Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2072 v znení neskorších predpisov.

V Prílohe X Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2072 v znení neskorších predpisov je uvedený Zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa majú uviesť do chránených zón alebo sa v rámci nich premiestňovať, a zodpovedajúce osobitné požiadavky na chránené zóny. 

Z uvedeného vyplýva, že v SR (okrem niekoľkých vymenovaných obci/okresu) môžu byť uvádzané na trh vymenované hostiteľské rastliny iba vtedy, ak sú vypestované v niektorom ČŠ EÚ (ako okrasné rastliny alebo ovocné dreviny) a je k nim vystavený rastlinný pas do chránenej zóny ERWIAM. (V tabuľke v Prílohe X sú uvedené Osobitné požiadavky, ktoré musia byť splnené pri vystavení takéhoto rastlinného pasu).

Vzory RP sú uvedené vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2313 z 13. decembra 2017, ktorým sa stanovujú špecifikácie formátu rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na uvedenie do chránenej zóny a na Pre chránené zóny platia v uvedených nariadenia vzory RP a informácie uvedené v častiach C a D.

Hostitelia bakteriózy Erwinia amylovora sú rastliny a živý peľ na opeľovanie okrem plodov a semien nasledovných rodov a druhov:

Amelanchier Med. - muchovník

Chaenomeles Lindl. - dulovec

Cotoneaster Ehrh. - skalník

Crataegus L. - hloh

Cydonia Mill. - dula

Eriobotrya Lindl. - mišpuľník

Malus Mill. - jabloň

Mespilus L. - mišpuľa

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Pyracantha Roem. - hlohyňa

Pyrus L. - hruška

Sorbus L. - jarabina

Viac informácií  nájdete na odkazoch:

https://www.uksup.sk/europska-legislativa/

https://www.uksup.sk/rastlinne-pasy

Poznámka:

Je zakázané premiestňovať hostiteľské rastliny vypestované v obciach/okrese Slovenska, ktoré sú vyňaté zo štatútu chránenej zóny do ostatného územia SR a ďalších chránených zón pre bakteriózu Erwinia amylovora v rámci EÚ. Prevádzkovateľ v týchto obciach/okrese nie je oprávnený vystavovať RP pre chránenú zónu ERWIAM na základe udeleného štatútu pre ostatné územie SR.

Dôrazne upozorňujeme všetkých dotknutých profesionálnych prevádzkovateľov na dodržiavanie platnej legislatívy. Úradnými kontrolami sa nebude preverovať iba správnosť označovania rastlín, vedenie evidencie vydaných RP, kontrola zdravotného stavu, ale aj pôvod nakúpeného množiteľského materiálu aj pôvod výpestkov. V prípade zistenia nedodržiavania pravidiel v súvislosti s hostiteľmi Erwinia amylovora pristúpi ÚKSÚP k riešeniu podľa platnej legislatívy.

14. december 2022

Dôležité upozornenie !

Subjekty vykonávajúce fumigáciu dreva a komodít v skladoch upozorňujeme na splnenie povinnosti o zasielaní hlásení spotreby prípravkov na ochranu rastlín za hospodársky rok 2021/2022 - viac informácii na tomto linku.

aktualizované 30.11.2022

Informácie ohľadom fumigácie guľatiny pri vývoze do tretích krajín - zimné obdobie

Vzhľadom na celoplošné zníženie teplôt od 01.12.2022 nebude akceptované vykonávanie fumigácie kontajnerov s guľatinou v exteriéry, za účelom vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia. Pri nízkych teplotách nie je zaručené účinné ošetrenie proti škodcom. Aplikácia POR - fumigácia kontajnerov s guľatinou počas zimného obdobia, bude na území Slovenskej republiky akceptovaná iba v uzatvorených halách alebo iných uzatvorených priestoroch, ktoré spĺňajú teplotné požiadavky podľa etikety POR. 

Uvedené obmedzenie platí celoplošne do odvolania. 

aktualizované 21.11.2022

INFORMÁCIA pre vývozcov drevenej guľatiny do tretích krajín - nový MP č. 13/2022 účinný od 24.10. 2022

Metodický pokyn ÚKSÚP č. 13/2022 

Rastlinolekárska kontrola pri nakládkach dreva vyvážaného do tretích krajín

Pokyn určený profesionálnym prevádzkovateľom s rastlinnými produktmi a

 profesionálnym používateľom prípravkov na ochranu rastlín

MP č. 13/2022 Rastlinolekárska kontrola pri nakládkach dreva vyvážaného do tretích krajín - pokyn určený pre profesionálnych prevádzkovateľov.pdf

Prílohy k metodickému pokynu: 

Vzor fumigačného certifikátu.docx dokument word na stiahnutie

Žiadosť_o_rastlinolekársku_kontrolu_pri_vývoze_žiadosť_o_vystavenie_FC_pri_vývoze.docx dokument word na stiahnutie

ISPM 43_SK verzia.pdf

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

Agroinštitút Nitra, štátny podnik 

MODUL 01 - Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - pre predajcov

MODUL 02  - Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - pre vedúcich pracovníkov

MODUL 03  - Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - pre aplikátorov

TERMÍNY ŠKOLENÍ

NLC - Národné lesnícke centrum

3. október 2022

Upozornenie na prvý výskyt vírusu kučeravosti listov rajčiaka New Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus) v podmienkach Slovenska


V priebehu roka vykonávajú rastlinolekárski inšpektori Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len ,,ÚKSÚP“) monitoring vírusu kučeravosti listov rajčiaka New Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus). Výsledky odobratých vzoriek odhalili prvý výskyt tohto vírusu aj na našom území, a to v okrese Košice – okolie na dyni červenej. V dôsledku toho, že vírus kučeravosti listov rajčiaka New Delhi je karanténnym škodcom Únie, ÚKSÚP nariadil dotknutému subjektu rastlinolekárske opatrenia, ktorých cieľom bude karanténneho škodcu eradikovať.

Informácie o víruse kučeravosti listov rajčiaka New Delhi

Prvý výskyt uvedeného vírusu bol hlásený z Indie. Po jeho objavení čoskoro nahlásili výskyty aj ďalšie ázijské krajiny, ako Pakistan a Thajsko. V súčasnosti je známe, že sa vírus vyskytuje aj v iných ázijských krajinách, ako napríklad Bangladéš, Indonézia, Irán, Filipíny, Srí Lanka a Taiwan. Prvý výskyt z Afriky je známy z roku 2015, konkrétne z Tuniska. Aktuálne je známa prítomnosť v severnej Afrike (Alžírsko, Maroko a Tunisko) a tiež na Seychelách.

         V podmienkach Európskej únie sú známe výskyty z Grécka, Talianska, Portugalska a Španielska. Posledná menová krajina bola prvou, ktorá vírus na svojom území spozorovala. Vírus bol na území Estónska a Francúzska eradikovaný.

Tomato leaf curl New Delhi virus napáda predovšetkým rastliny z čeľade ľuľkovitých (Solanaceae) a tekvicovitých (Cucurbitaceae). Niektoré burinné druhy rastlín môžu predstavovať rezervoáre vírusu. Vírus bol pôvodne zistený na rajčiakoch (Solanum lycopersicum), baklažánoch (Solanum melongena), paprike (Capsicum spp.) a zemiakoch (Solanum tuberosum). Napáda aj mnoho ďalších druhov rastlín, ako napríklad dyňu červenú (Citrullus lanatus), uhorku (Cucumis spp.), sóju (Glycine max), mrkvu (Daucus carota), tekvicu (Cucurbita spp.), okru (Abelmoschus esculentus), beninkázu voskovú (Benincasa hispida), lufu valcovitú (Luffa aegyptiaca), momordiku horkú (Momordica charantia), chryzantému pravú (Chrysanthemum indicum), mak siaty (Papaver somniferum), pupenec roľný (Convolvulus arvensis), durman obyčajný (Datura stramonium), ďatelinu plazivú (Trifolium repens), fľaškovec obyčajný (Lagenaria siceraria), Momordica dioica, uharkovec obyčajný (Trichosanthes cucumerina), Benincasa fistulosa, papája melónová (Carica papaya), katarant ružový (Catharanthus roseus), Cestrum nocturnum, Coccinia grandis, Crossandra infundibuliformis, cyamopsis paľadencový (Cyamopsis tetragonoloba), georgína premenlivá (Dahlia pinnata), bavlník chlpatý (Gossypium hirsutum), ibištek konopný (Hibiscus cannabinus), Jasminum multiflorum. Jatropha, Parthenium hysterophorus, Sauropus androgynus, chajota jedlá (Sechium edule),  aksamietnica vzpriamená (Tagetes erecta), Vigna radiata, akalyfa indická (Acalypha indica), kalotropa štíhla (Calotropis procera), mrlík biely (Chenopodium album), mrlík obrovský (Chenopodium giganteum), podenka bengálska (Commelina benghalensis), tekvičník striekavý (Ecballium elaterium), Eclipta prostrata, Euphorbia hirta, Phyllanthus niruri, Physalis minima, Rumex dentatus, ľuľok čierny (Solanum nigrum) a mlieč zelinný (Sonchus oleraceus).

Poškodenie spôsobené týmto vírusom na rôznych hostiteľských rastlinách je všeobecne charakterizované ako žltá mozaika, žilové opuchy, zakrpatenie plodín a zvinovanie listov. Na plodoch tekvíc boli pozorované nerovnosti pletiva a pozdĺžne praskliny. Keď sa na plodiacich rastlinách objaví infekcia vírusom v skorom štádiu, zasiahnuté rastliny sú silne zakrpatené a plody sú výrazne poškodené.

Vírus je prenášaný polyfágnou molicou Bemisia tabaci, ktorá sa v podmienkach Slovenskej republiky zatiaľ nevyskytuje. Akonáhle je vírus prenesený na hostiteľskú rastlinu, spustí sa vírusová replikácia. Šíri sa hostiteľskými rastlinami určenými na výsadbu, ale tiež napr. infikovanými rezanými kvetmi.

Nahlasovanie podozrení z výskytu

V prípade podozrenia na výskyt tohto škodcu je nevyhnutné kontaktovať ÚKSÚP, a to telefonicky na telefónnom čísle 02/59 88 03 45, e-mailom na ochrana@uksup.sk alebo písomne na adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Odbor ochrany rastlín

Matúškova 21

833 16 Bratislava

V prípade ďalšieho potvrdenia výskytu vydá ÚKSÚP rastlinolekárske opatrenia, ktorých cieľom bude eradikovať tohto karanténneho škodcu Únie na ďalšom území.

Viac informácií o karanténnom víruse nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

Prieskumová karta vírusu kučeravosti listov rajčiaka New Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus)

16. august 2022