BREXIT - informácie 

Viac informácií k dovozu a vývozu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov nájdete v týchto odkazoch:

Informácie Európskej Komisie pre oblasť zdravia rastlín

Informácie Európskej Komisie v oblasti uvádzania osiva a iného rastlinného množiteľského materiálu na trh

Informácie o dovoze a vývoze tovaru na hraniciach Európskej Únie a Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021

Dovoz a vývoz rastlín a rastlinných produktov
Dovoz rastlín a rastlinných produktov z EÚ do Spojeného kráľovstva a Severného Írska

Dovoz z EÚ do Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021

BREXIT doplnky v EÚ legislatíve: 

2020/2210, ktorým sa menia prílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa chránenej zóny Severného Írska a zákazy uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov zo Spojeného kráľovstva do Únie, ako aj príslušné požiadavky

2020/2211, ktorým sa mení príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo

2020/2190 ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124, pokiaľ ide o úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici, z ktorej tovar opúšťa Úniu, a o určité ustanovenia o tranzite a prekládke

2020/2219 o rovnocennosti množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo a množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia vyprodukovaných v Spojenom kráľovstve

Súhrn všetkých informácii o  BREXIT-e 


POZVÁNKA NA WEBINÁR 

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať o bezplatnom webinári, ktorý sa bude konať 16. decembra 2020 a ktorého témou bude nová rastlinolekárska legislatíva. Je to náhrada seminárov, ktoré sa mali uskutočniť povinne pre registrované subjekty na odbore ochrany rastlín za účelom získania oprávnenia na rastlinné pasy, ale z objektívne známych príčin to nebolo možné. Pozvánku aj všetky potrebné informácie nájdete v prílohe.

Pozvánka webinár

RASTLINNÉ PASY 

Z dôvodu zrušenia jarného a jesenného termínu školenia zameraného na vydávanie rastlinných pasov Odbor ochrany rastlín oznamuje všetkým registrovaným profesionálnym prevádzkovateľom, že termín na vybavenie oprávnenia vydávať rastlinné pasy sa predlžuje do 31. marca 2021.


Nezara viridula - nepríjemná bzdocha článok


UPOZORŇUJEME NA NEVYŽIADANÉ ZÁSIELKY S OSIVAMI RASTLÍN pôvodom z Ázie

Odbor ochrany rastlín upozorňuje širokú verejnosť pred rizikom, ktoré predstavujú nevyžiadané osivá/semená rastlín pribalené do zásielok drobného spotrebného tovaru objednaného z Ázie.
Na základe informácie od Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín Európskej komisie, by sme chceli verejnosť upozorniť na prípady, ktoré sa v súčasnosti objavujú, keď občanom boli doručené nevyžiadané balíčky so semenami rastlín od spoločností so sídlom v Číne, Vanuatu a Malajzií. Nevyžiadané balíčky semien bývajú pribalené k drobnému spotrebnému tovaru, napríklad k šperkom, dekoráciám, krúžkom a pod. Tieto zásielky nie sú sprevádzané požadovanými certifikátmi o zdravotnom stave a pôvode osiva a predstavujú riziko prenosu nových ochorení a škodcov rastlín, ale taktiež inváznych druhov rastlín na územie Únie. Zavlečené nepôvodné škodlivé organizmy rastlín a invázne rastliny, ktoré majú schopnosť rozšíriť sa na našom území, môžu spôsobiť vážne hospodárske a environmentálne škody.
K podobným situáciám dochádza nielen v krajinách Európskej únie, ale aj v Kanade, USA a Austrálii. Každá krajina musí zaujať obranný postoj a prostredníctvom svojich občanov znížiť riziká zavlečenia nepôvodných druhov na svoje územie. 

Z doteraz zachytených nevyžiadaných zásielok osív boli identifikované nasledovné druhy rastlín:

Vo vyššej miere osivo:  Brassica napus, Bambusa sp., Petunia x hybrida, Actinidia deliciosa, Allium cepa, Vaccaria hispanica, Rosa rubiginosa, Consolida ajacis, Platycladus orientalis, Trifolium pratense and Trifolium repens.   

V minoritných počtoch aj nasledovné druhy osív rastlín: Amaranthus hybridus, Amaranthus sp., Papaver dubium, Potentilla sp., Geranium molle, Chenopodium album, Brassica juncea, Lotus corniculatus, Ammi majus, Anthemis cotula, Plantago lanceolata, Polygonum aviculare, Rumex obtusifolium.

Príklad nevyžiadanej zásielky s osivom-náhľad obrázka

Vzhľadom na vážnosť situácie si dovoľujeme požiadať občanov, aby v prípade, že k objednanému tovaru objavia pribalené aj nevyžiadané osivá/semená rastlín, kontaktovali:

ÚKSÚP v Bratislave, Odbor ochrany rastlín, Matúškova 21,  833 16 Bratislava

Tel. 02-59 880 246, ochrana@uksup.sk 

Informácie o dovozných podmienkach z tretích krajín sú zverejnené na stránke Ústredného kontrolného o skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave:
https://www.uksup.sk/oor-dovoz-a-vyvoz-rastlin

UPOZORNENIE pre pestovateľov hostiteľských rastlín Tomato brown rugose fruit virus

Hostiteľskými rastlinami sú rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum) a paprika ročná (Capsicum annuum). Viac informácií v dokumente na stiahnutie: Nový tobomavírus napádajúci rajčiaky.pdf

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vyzýva všetkých pestovateľov hostiteľských rastlín Tomato brown rugose fruit virus, aby hlásili podozrenia z výskytu na e-mailovej adresa ochrana@uksup.sk, telefonicky na čísle 02/59 88 03 42 alebo písomne na adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Odbor ochrany rastlín

Matúškova 21

833 16 Bratislava

UPOZORNENIE pre poľnohospodárov na ošetrovanie kvitnúcej repky 

Momentálne je obdobie ošetrovania repky proti šešuľovým škodcom, ktorí začínajú nalietavať na porasty. Ani jeden z týchto škodcov sa nesmie ošetrovať priamo na kvitnúce porasty v čase, keď sú včely na porastoch ! Nedovoľuje to legislatíva a nedovoľujú to ani etikety prípravkov na ochranu rastlín. 

Pre správne používanie prípravkov na ochranu rastlín je potrebné  dodržiavať nasledovné zásady:

  • používať výlučne pesticídy s klasifikáciou pre včely Vč3 – prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie;
  • ošetrovať iba v mimoletovom čase včiel, teda neskoro večer maximálne do 23 hodiny tak, aby včely neprišli do kontaktu s ošetrovanou plodinou približne 12 hodín, výnimočne možno ošetrovať skoro ráno;
  • prípravky použiť vždy sólo bez akejkoľvek kombinácie s ďalším prípravkom na ochranu rastlín alebo pomocným prípravkom, pretože každá takáto kombinácia je klasifikovaná ako Vč2, teda nepoužiteľná na kvitnúcu repku, a to ani v mimoletovom čase včiel.

Striekať repku, keď sú tam včely - JE PORUŠENIE LEGISLATÍVY A NAJMÄ  POŠKODZOVANIE CELÉHO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA !

SPOLUPRACUJTE SO VČELÁRMI  - každý dobrý poľnohospodár musí mať so včelárom dobré vzťahy, najlepšie riešené zmluvne ! 

ČÍTAJTE POZORNE ETIKETY PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN !

NEDODRŽANIE VYŠŠIE UVEDENÝCH OPATRENÍ JE PORUŠENÍM LEGISLATÍVY S MOŽNOU SANKCIOU !


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

pripravuje školenie

pre registrované subjekty na odbore ochrany rastlín, ktoré potrebujú pre svoju činnosť získať oprávnenie na vystavovanie RASTLINNÝCH PASOV 
 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu bude termín školenia stanovený dodatočne.   Pozvánky na školenie zašleme registrovaným subjektom včas e-mailom alebo poštou 

SLEDUJTE NAŠU STRÁNKU, PRIPRAVUJEME PRE VÁS INFORMÁCIE OHĽADOM RASTLINNÝCH PASOV. 


Školenie vyplýva z Delegovaného Nariadenia komisie (EÚ) 2019/827

Určenie školenia: Školenie je určené registrovým subjektom na odbore ochrany rastlín ÚKSÚP, ktoré potrebujú pre svoju činnosť získať oprávnenie na vystavovanie rastlinných pasov, to znamená pre množiteľov druhov rastlín, ktoré musí pri uvádzaní na trh sprevádzať rastlinný pas. Ide o subjekty, ktoré obhospodarujú všetky typy škôlok (ovocné, viničové, lesné a okrasné), produkujú sadivové zemiaky, vybrané druhy osív poľných plodín a zelenín a priesad zeleniny, predajcov rastlín a rastlinných produktov prostredníctvom zmlúv uzavretých na diaľku.

Termín: vzhľadom na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu Vás budeme ohľadom termínu školenia a prihlasovania sa na školenie včas informovať.  

Rozsah: 1 deň (6 hodín)

Miesto konania:  Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky ÚKSÚP

SKTC-106

Majerská 326/47

900 41 Rovinka

Zasadacia miestnosť (2. poschodie)

Mapa:

https://www.google.sk/maps/@48.0930189,17.247416,1121m/data=!3m1!1e3?hl=sk

Počet účastníkov: max. do 90 osôb

Účastnícky poplatok: 0.- Euro


Pripravovaný program:

PROGRAM Školenia registrovaných subjektov na získanie oprávnenia na vystavovanie rastlinných pasov

TERMÍN: BUDE DOPLNENÝ  

MIESTO KONANIA: TSÚP ÚKSÚP, Rovinka

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/827 z 13. marca 2019 o kritériách, ktoré musia spĺňať profesionálni prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky stanovené v článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, a o postupoch na zabezpečenie splnenia týchto kritérií

8,30-9,00 h – registrácia účastníkov

9,00-9,05 h – otvorenie – Ing. Peter Vrabček, riaditeľ odboru ochrany rastlín

9,05-10,30 h – pojmy, register profesionálnych prevádzkovateľov, udelenie oprávnenia na vystavovanie rastlinných pasov, internetový predaj Ing. Ivana Kurhajcová, ÚKSÚP, odbor ochrany rastlín

10,30-11,30 h – karanténni škodcovia únie, prioritní škodcovia, regulovaní nekaranténni škodcovia, rastlinné pasy, povinnosti oprávnených prevádzkovateľov, plány riadenia rizík, vysledovateľnosť, eradikácia a vymedzené oblasti – Ing. Stanislav Barok, ÚKSÚP, odbor ochrany rastlín

11,30-11-45h – prestávka

11-45-12,15- h – poznávanie vybraných druhov karanténnych škodlivých organizmov Únie – Ing. Ivana Kurhajcová

12,15-13,00 h – obed

13,00-14,00 h – poznávanie vybraných druhov karanténnych škodlivých organizmov Únie, prioritných škodcov a regulovaných nekaranténnych škodlivých organizmov – Ing. Stanislav Barok

14,00-15,00 h – test


Medzinárodný rok zdravia rastlín 2020 

Ešte v roku 2018 vyhlásilo valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) rok 2020 za Medzinárodný rok zdravia rastlín. Všeobecným cieľom tohto vyhlásenia je zvýšenie celosvetového povedomia o tom, aká je ochrana rastlín dôležitá. Odborníci uvádzajú, že až 40 % celkovej úrody surovín pre výrobu potravín nie je využitých z dôvodu strát, ktoré spôsobujú škodcovia rastlín.

Dňa 6. decembra v roku 1951 bol v Ríme prijatý Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín známy aj pod skratkou IPPC (International Plant Protection Convention). Cieľom dohovoru je zabezpečovať spoločné a účinné kroky pri predchádzaní rozširovaniu a zavliekaniu škodcov rastlín a rastlinných produktov, ako aj podporu primeraných opatrení pre boj s nimi. Uvedený dohovor nadobudol platnosť v rámci Slovenskej republiky dňa 24. marca 2006, pričom podpisová listina bola uložená u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorý je depozitárom tohto dohovoru. Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín v súčasnosti prijalo cez 180 zmluvných strán vrátane Slovenskej republiky.

Rastliny sú neustále napádané škodcami, ktorí v niektorých prípadoch môžu spôsobovať výrazné straty. V dôsledku globalizácie obchodu a klimatickej zmene hrozí čoraz väčšie riziko, že sa na naše územie budú zavliekať nové druhy škodcov. Takíto škodcovia sa v našich podmienkach správajú invázne a agresívne. Môže ísť o monofágnych škodcov alebo naopak aj o polyfágov, ktorí majú široký okruh hostiteľov. Invázni škodcovia sú jedným z hlavných faktorov straty biodiverzity na celom svete.

Častokrát k rozširovaniu škodcov, a to či už priamym alebo nepriamym pričinením, napomáha svojou činnosťou aj človek. Svojím správaním dokážeme obmedziť výskyt nových škodlivých organizmov v našich podmienkach. Predchádzať zavlečeniu môžeme napríklad tým, že si z dovoleniek v iných krajinách nebudeme prinášať rastliny, resp. rastlinné produkty.

            Medzinárodný rok zdravia rastlín bol v rámci Slovenskej republiky odštartovaný medzinárodnou konferenciou s názvom Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020. Išlo už o 29. ročník konferencie, ktorú každoročne ako hlavný organizátor pripravuje Národné lesnícke centrum.  S cieľom zvyšovať povedomie o ochrane rastlín v našej krajine pripravujeme aj ďalšie podujatia k príležitosti Medzinárodného roka zdravia rastlín 2020, o ktorých mieste a termíne konania sa včas dozviete na stránke www.uksup.sk.

Ing. Ivana Horváthová

ÚKSÚP – OOR

28.1. 2020

ZABRÁŇTE PRIENIKU ŠKODCOV A CHORÔB RASTLÍN DO EURÓPSKEJ ÚNIE !!!

 informačný leták Európskej Komisie:

POSTER slovenská verzia 

POSTER anglická verzia 


Informačné videá - nové pravidlá pre cestujúcich:


INFORMAČNÉ VIDEO Európskej Komisie 2019

INFORMAČNÉ VIDEO Európskej Komisie 2020

Sprísnené dovozné podmienky Austrálie a Nového Zélandu

ÚKSÚP na základe informácie od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje všetkých vývozcov do Austrálie a Nového Zélandu o sprísnených dovozných rastlinolekárskych opatreniach a podmienkach, ktoré budú tieto krajiny uplatňovať od 01.09. 2019 do 30.05. 2020.

Prísnejšie rastlinolekárske požiadavky boli zo strany Austrálie a Nového Zélandu zavedené z dôvodu zabezpečenia svojej fytosanitárnej bezpečnosti. V niektorých krajinách Európskej únie sa bežne vyskytuje škodca Halyomorpha halys (druh bzdochy), ktorý sa v Austrálii a Novom Zélande nevyskytuje. Z tohto dôvodu má Halyomorpha halys pre tieto krajiny status karanténneho škodcu. Škodca je polyfág, má až 100 druhov hostiteľských rastlín. Zavlečenie Halyomorpha halys na územie uvedených krajín by malo vážne hospodárske, enviromentálne a sociálne dopady. Z uvedených dôvodov Ministerstvo poľnohospodárstva a vodných zdrojov Austrálie zaslalo oficiálne oznámenie vybraným 16 členským krajinám Európskej Únie (vrátane Slovenska), pre ktoré budú platiť nové dovozné pravidlá.

Z hľadiska rastlinolekárskeho považujeme nové dovozné pravidlá za opodstatnené a v súlade s Medzinárodnými normami pre fytosanitárne opatrenia ISPM a princípmi SPS WTO.

Vzhľadom na rozsah a technický charakter požadovaného ošetrovania tovarov dovážaných do Austrálie a na Nový Zéland považujeme požiadavku týchto krajín za technicky pomerne ťažko realizovateľnú. Požadované je ošetrenie vybraných  tovarov. Pre drevený obalový materiál je akceptované ošetrenie v súlade s ISPM 15. Pre tovary, ktoré nie je možné ošetriť teplom je požadované ošetrenie počas prepravy methylbromidom, ktorý je však vzhľadom na škodlivosť voči ovzdušiu v EÚ zakázané používať, alebo sulfurid fluoridom. Bude akceptované také ošetrenie tovarov, ktoré je vykonané subjektami registrovanými Austráliou alebo Novým Zélandom. Ošetrenie sa požaduje vykonať na mori počas prepravy tovarov.


Bližšie informácie nájdete na: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs#industry-advice-notices

Poskytovatelia ošetrenia: http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme


Vrtivka orechová - Rhagoletis completa - karanténny škodca orechov

K škodcom rastlín z rodu Juglans patrí aj pôvodom neeurópska vrtivka orechová, ktorá sa vyskytuje v južnej a strednej časti USA. V Severnej Amerike k hostiteľským rastlinám z rodu Juglans patrí orech čierny (Juglans nigra), orech drobnoplodý (Juglans microcarpa), Juglans californica, Juglans hindsii, Juglans hirsuta, Juglans major a Juglans mollis. V Európe je významným hostiteľom orech kráľovský (Juglans regia), pričom k ďalším hostiteľom Rhagoletis completa patrí aj broskyňa obyčajná (Prunus persica).  Prvé záznamy o výskyte škodcu v Európe pochádzajú z roku 1986 zo  Švajčiarska, neskôr bol zistený v Taliansku, Bosne a Hercegovine,  Slovinsku, Holandsku, Francúzsku, Chorvátsku, Rakúsku, Srbsku, Nemecku a  Maďarsku. Od roku 2017 je škodca prítomný už aj v Českej republike. CELÝ ČLÁNOK

Informačný leták Vrtivka orechová rhagoletis completa

     

Pozitívny výskyt Phytophthora ramorum AKTUALIZÁCIA 13.08. 2019

Na rastlinách rododendronu (Rhododendron spp.) s pôvodom z Nemecka bol laboratórne potvrdený výskyt škodlivého organizmu Phytophthora ramorum. Napadnuté rastliny boli dodané do obchodnej sieti TESCO a.s. na území Slovenskej republiky.

AKTUALIZÁCIA: ÚKSÚP vyzýva všetkých predajcov rastlín rododendron (Rhododendron spp.) a ostatných hostiteľských rastlín škodlivého organizmu Phytophthora ramorum, aby predmetné rastliny NENAKUPOVALI od holandského dodávateľa:

Twenthe Plant

Postbus 188

7620 AD Borne

Holandsko

nemeckého dodávateľa:

Baumschule

Arno Gerdes

Plackenweg 26

26655 Westerstede

Nemecko

belgického dodávateľa:

BVBA Leybaert

Ledestraat 3

9180 Moerbeke– Waas

Belgicko

V PRÍPADE PODOZRENIA NA PRÍTOMNOSŤ Phytophthora ramorum, je potrebné kontaktovať príslušného oblastného fytoinšpektora. Kontakty nájdete na oficiálnej stránke ÚKSÚP: https://www.uksup.sk/oor-kontakty .

Stručný opis škodlivého organizmu:

Phytophthora ramorum je hubové ochorenie pochádzajúce zo Severnej Ameriky.  Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia spôsobovala v Severnej Amerike  významné ekonomické i ekologické škody. Neskôr bola zistená aj v Európe.  Vzhľadom na široký okruh hostiteľských rastlín, rýchle šírenie  a významný vplyv v oblastiach s výskytom v Európe, je Phytophthora ramorum považovaná za dôležité ochorenie aj pre Slovenskú republiku.

K hostiteľským rastlinám Phytophthora ramorum patria listnaté stromy, kry a aj niektoré druhy ihličnanov (prvý výskyt v roku 2009 zaznamenaný na smrekovci japonskom (Larix kaempferi) vo Veľkej Británii). Hlavnými hostiteľmi sú rastliny z čeľade bukovité (Fagaceae), ružovité (Rosaceae), vavrínovité (Lauraceae), vresovcovité (Ericaceae) a zemolezovité (Caprifoliaceae). V mnohých európskych štátoch bol patogén zistený na rastlinách rododendronu (Rhododendron spp.), kaliny (Viburnum spp.), kamélie (Camellia spp.) a iných okrasných druhoch rastlín. V rámci Európy bol zaznamenaný výskyt Phytophthora ramorum aj na listnatých lesných drevinách, konkrétne na dube (Quercus spp.) a buku (Fagus spp.). Miestom výskytu Phytophthora ramorum môžu byť lesy, lesné a okrasné škôlky, záhradné centrá, ale aj záhrady a parky.

Symptómy napadnutia sú rôzne v závislosti  od druhu hostiteľskej rastliny. K hlavným príznakom patria kôrové  nekrózy sprevádzané výtokom exudátu, nekróza, resp. spála listov  a vetiev, odumieranie výhonkov, vetiev a celých rastlín. Napadnuté  pletivá sa sfarbujú do červenohneda. Pre bázu listov sú typické čierne  škvrny, ktoré sa môžu rozširovať pozdĺž strednej žilky. Phytophthora ramorum môže spôsobovať vädnutie celých stromov a odumieranie kôry na kmeni v blízkosti pôdy. Doposiaľ nebol zistený prípad, že by Phytophthora ramorum napádala koreňovú sústavu hostiteľskej rastliny. Patogén dokáže prežívať nepriaznivé obdobie trvalými spórami. Optimálnymi podmienkami pre rast a vývoj Phytophthora ramorum je teplota prostredia okolo 20°C (minimálna teplota 2°C a maximálna 26-30°C) a relatívne vyššia vlhkosť vzduchu.

K šíreniu huby napomáha dážď, hmla a závlahová voda. Doteraz nebolo potvrdené rozširovanie tejto huby pomocou vektorov. Na veľké vzdialenosti sa Phytophthora ramorum šíri prenosom kontaminovaného rastlinného materiálu vrátane napadnutého  dreva a kôry. Taktiež sa môže šíriť infikovanou pôdou, zvieratami,  prostredníctvom vozidiel, strojov, náradia  alebo na obuvi. Huba nie je  prenášaná semenami a plodmi. Na dlhé vzdialenosti sa môže šíriť aj vo forme sporangií pomocou vzdušných prúdov.

Z ochranných opatrení pred prevenciou  šírenia tohto patogénu možno odporučiť dodržiavanie karanténnych  opatrení: výsadba zdravých rastlín, udržiavanie ich optimálneho  zdravotného stavu a zabránenie vzniku podmienok, ktoré by podporovali  vývin patogénu. V podmienkach Európy nebol doposiaľ povolený žiaden  prípravok na ochranu rastlín vo forme fungicídov proti Phytophthora ramorum. Po zistení prítomnosti patogénu je potrebné napadnuté hostiteľské rastliny odstrániť a spáliť.

Odkaz na legislatívu Phytophthora ramorum 

Leták spolu s obrázkami symptomatických rastlín.

 

Baktéria Xylella fastidiosa 

Rastliny sú základom poľnohospodárskej a lesníckej výroby a sú  neoddeliteľnou súčasťou životného prostredia, ktoré je potrebné chrániť.  Ochorenia a škodcovia rastlín môžu negatívne vplývať na produkciu  poľnohospodárskych plodín, ovocia, viniča ale aj na lesnícky sektor a   negatívne ovplyvňovať ich produkčnú schopnosť. Poškodenia životného  prostredia ovplyvňujú okrem iného aj kvalitu života obyvateľov.

V ostatnom čase sa v rámci Európskej únie vyskytli niektoré  karanténne ochorenia rastlín, ktorých výskyt na území členských štátov  môže mať okrem dopadov na produkciu poľnohospodárskych druhov rastlín,  lesných kultúr aj dopad na produkciu okrasných druhov rastlín.  Potvrdenie výskytu týchto ochorení by spôsobilo nemalé finančné a  sociálne straty vo všetkých oblastiach rastlinnej produkcie.

Takýmto významným karanténnym škodlivým organizmom je baktéria Xylella fastidiosa,  ktorá má široký okruh hostiteľských rastlín (v súčasnosti sa uvádza  približne 200 hostiteľov) patriacich do rôznych čeľadí. Jedinou  praktickou metódou ochrany a zabráneniu šírenia tohto škodlivého  organizmu je vykonanie karanténnych opatrení, čo znamená predovšetkým  identifikáciu ohnísk výskytu ochorenia a následné zabránenie jeho  šíreniu. Napadnuté rastliny je potrebné zlikvidovať spálením. V prípade  podozrenia z výskytu baktérie Xylella fastidiosa je potrebné informovať fytoinšpektorov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.

Na stránke Európskej Komisie nájdete aktuálne informácie o ZOZNAME hostiteľských rastlín, zozname vymedzených oblastí na území EÚ a vyhlásenia tretích krajín (Declarations from Third Countries  concerning the status of Xylella fastidiosa as required by Decision (EU)  2015/789), že:

- sú krajiny bez výskytu Xylella fastidiosa podľa článku 16 nariadenia ( Pest free countries according to Article 16);
- majú oblasti bez výskytu škodcu Xylella fastidiosa podľa článku 17(2)  nariadenia (Pest free areas within the country according to Article  17(2));
- majú miesta produkcie bez výskytu Xylella fastidiosa podľa článku  17(3) (Pest free production places, fulfilling the specific requirements  of the Decision according to Article 17(3)).

LEGISLATÍVA EÚ - Xylella fastidiosa

Pre informáciu verejnosti ohľadom baktérie Xylellla fastidiosa pripravili odborníci ÚKSÚP-u v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nasledovné prezentácie:

Princípy kontrol vo vnútrozemí, rastlinné pasy, opatrenia Slovenskej republiky, monitorovanie baktérie Xylella fastidiosa

Medzinárodný obchod, podmienky dovozu, legislatíva EÚ

Skúsenosti Talianska s regulovaním výskytu baktérie Xylella fastidiosa

Využitie molekulárnych metód na detekciu baktérie Xylella fastidiosa

Karanténne živočíšne škodlivé organizmy, ktoré sa môžu šíriť drevom a dreveným obalovým materiálom

Xylella fastidiosa - informačný leták

Xylella fastidiosa - plagát

Xylella fastidiosa - biológia, hostitelia, účinná diagnostika

Fytosanitárny systém SR a EÚ, princípy karantény rastlín

Xylella fastidiosa - brožúrka

     

Upozornenie na výskyt háďatka (Ditylenchus destructor) v cibuliach tulipánov  pôvodom z Holandska

Na základe výsledku laboratórneho rozboru vykonaného PCR metódou bol potvrdený výskyt karanténneho háďatka (Ditylenchus destructorna cibuliach tulipána v obchodnej sieti SR. Vzorka bola odobratá v obchodnom centre OBI v Nitre.

OBRÁZOK balenia tulipánov 1    OBRÁZOK balenia tulipánov 2       článok-ochrana 

V prípade  podozrenia na prítomnosť Ditylenchus destructor, je potrebné  kontaktovať príslušného oblastného fytoinšpektora. Kontakty nájdete na  oficiálnej stránke ÚKSÚP http://www.uksup.sk/oor-kontakty

Stručný opis škodlivého organizmu:

Háďatko Ditylenchus destructor Thorne – predmetom nákazy sú cibule a podzemky šafránu (Crocus), zakrpatených odrôd mečíkov (Gladiolus) a ich krížencov, ako sú Gladiolus callianthus, Gladiolus colvillei, Gladiolus tubergenii, ďalej hyacintu (Hyacint spp.), kosatca (Iris), tigrídie (Tigridia) a tulipána (Tulipa) určené na pestovanie, a hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum) určené na pestovanie. Môže sa vyskytovať aj na mrkve, petržlene, ďatelinovinách a na cesnaku. Spolu je známych asi 70 druhov pestovaných rastlín a burín považovaných za hostiteľské rastliny.

Háďatká sú drobné „nitkovité červy“ mikroskopických rozmerov. Hoci sú háďatká väčšie ako baktérie, voľným okom sú neviditeľné.

Háďatko môže prezimovať v pôde, v  napadnutých hľuzách, cibuliach, podzemkoch v štádiu vajíčok, lariev,  alebo ako dospelec. Žiť a vyvíjať sa môže aj v napadnutých častiach  rastlín, ale nie v hnijúcich častiach. Veľmi zle znáša silné vysychanie  pôdy. Vyskytuje sa hlavne v pôdach chladnejších a vlhkejších. Môže  vytvárať až niekoľko generácii za rok.

Opis príznakov napadnutia háďatkom

Na zemiakoch

Na nadzemných častiach rastlín zvyčajne  nevidieť zreteľné príznaky napadnutia. Rastliny vyrastajúce zo silne  napadnutých hľúz neskôr zvyčajne hynú. Prvé príznaky napadnutia sa na  povrchu hľúz prejavujú malými sivými škvrnkami, ktoré sa rozširujú  a tmavnú. Po ošúpaní hľúz sa objavia malé špinavo biele škvrny v inak  pomerne zdravej dužine. Tieto sa neskôr zväčšujú, tmavnú, sú hrubo  zrnité a uprostred sa môže vytvoriť nebadateľná dutinka.

Na silno napadnutých hľuzách sú zreteľné  málo viditeľné vpadnuté plôšky s rozpraskanou a zvráskavenou šupkou,  ktorá sa miestami oddeľuje od dužiny, je veľmi tenká tzv. papierová  blana a vpadnutá do hľuzy. Dužina má vysušený a múkový vzhľad,  pričom sfarbená býva od sivastej až po tmavohnedú alebo čiernu farbu.  Túto farebnú zmenu spôsobuje druhotné napadnutie hubami, baktériami  a voľne žijúcimi háďatkami, ktoré môžu byť s druhom Ditylenchus  destructor ľahko zamenené.

Na kosatcoch a tulipánoch

Napadnutie obyčajne začína v oblasti  koreňového krčka a rozširuje sa do dužinatých šupiek. Spôsobuje sivé až  čierne lézie: korene môžu byť čierne a listy slabo vyvinuté so žltými  vrcholkami.

Spôsob prenosu a šírenia:

- prímesami zeminy

- už napadnutými hľuzami, cibuľami, inými podzemnými orgánmi

- závlahovou vodou

- aktívnym pohybom háďatiek iba na malé vzdialenosti

Pri výskyte možno z preventívnych opatrení  odporučiť striedanie plodín a aspoň 4-ročný odstup v pestovaní  cibuľovín.  Priama ochrana pomocou chemických prípravkov na ochranu  rastlín proti Ditylenchus destructor  v pôde nie je možná.

 

Drosophila suzukii - drozofila japonská    

Pôvodnou oblasťou výskytu škodcu Drosophila suzukii je juhovýchodná Ázia, odkiaľ bol súčasne zavlečený do Severnej Ameriky a  Európy v priebehu roka 2008. Po prvýkrát bol škodca pozorovaný v rámci  Európy v Španielsku - Katalánsko. Ďalej sa šíril do Talianska (2009),  Francúzska (2009), Slovinska (2010), Švajčiarska (2011), Nemecka (2011),  Belgicka (2011) a Rakúska (2012). V priebehu roka 2014 bol jeho výskyt potvrdený v Českej republike a rovnako aj na Slovensku. Škodca sa v posledných rokoch inváznym spôsobom veľmi rýchlo šíri do nových oblastí, kde spôsobuje významné škody. Drosophila suzukii je široko polyfágny druh škodcu.  Celý článok

     

Rok 2020  Medzinárodný rok zdravia rastlín

           Tlačová správa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: 

OSN vyhlásila rok 2020 za 

MEDZINÁRODNÝ ROK ZDRAVIA RASTLÍN

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo rok 2020 za Medzinárodný rok zdravia rastlín (IYPH 2020).  Očakáva sa, že rok zvýši povedomie verejnosti a tvorcov politík o  význame zdravých rastlín a potrebe ich ochrany, aby sa dosiahli ciele  OSN pre trvalo udržateľný rozvoj.

Každoročne z  dôvodu pôsobenia škodcov  a chorôb rastlín prichádzame celosvetovo až o 40 percent plodín  schopných poskytovať rastlinnú produkciu. Pokiaľ ide o ekonomickú  hodnotu, samotné choroby rastlín stoja globálnu ekonomiku okolo 220  miliárd USD ročne a invazívny hmyz okolo 70 miliárd USD.

„Medzinárodný rok zdravia rastlín je  kľúčovou iniciatívou na zdôraznenie významu zdravia rastlín s cieľom  zvýšiť potravinovú bezpečnosť, chrániť životné prostredie a biodiverzitu  a podporiť hospodársky rozvoj," uviedla zástupkyňa generálneho  riaditeľa FAO Maria Helena Semedo.

Sekretár Medzinárodného dohovoru o ochrane  rastlín (IPPC) Jingyuan Xia dodal: „Vzhľadom na rastúci vplyv škodcov  a chorôb rastlín na výrobu potravín a na ochranu životného prostredia sú  zdroje na riešenie problémov, ktoré škodcovia a choroby spôsobujú,  nedostatočné. Dúfame, že Medzinárodný rok zdravia rastlín bude spúšťačom  globálnej spolupráce na podporu politík v oblasti zdravia rastlín na  všetkých úrovniach, ktoré významne prispejú k agende trvalo udržateľného  rozvoja.“

V roku 2015 Fínsko navrhlo vyhlásenie  Medzinárodného roka zdravia rastlín 2020 riadiacemu orgánu IPPC. Návrh  získal ohromnú medzinárodnú podporu vo Výbore pre fytosanitárne  opatrenia (CPM) v rámci IPPC, Organizácie OSN pre výživu a  poľnohospodárstvo (FAO) a rovnako aj podporu 73. Valného zhromaždenia  OSN.

„Škodcovia a choroby nemajú pasy alebo  nedodržiavajú imigračné požiadavky, a preto je predchádzanie šíreniu  takýchto organizmov vážnou medzinárodnou záležitosťou, ktorá si vyžaduje  spoluprácu všetkých krajín. To je dôvod, prečo Fínsko navrhlo vyhlásiť rok 2020 za Medzinárodný rok zdravia rastlín," povedal Jari Leppä, minister poľnohospodárstva a lesníctva Fínska.

Valné zhromaždenie OSN vyzvalo FAO a  sekretariát IPPC, aby plnilo funkciu vedúcej agentúry na zabezpečovanie  aktivít súvisiacich s Medzinárodným rokom zdravia rastlín 2020 a na to,  aby vyzvala vlády, občiansku spoločnosť a súkromný sektor, aby svojimi  aktivitami prispeli k naplneniu poslania IYPH 2020 na celosvetovej,  regionálnej a národnej úrovni. FAO a sekretariát IPPC zorganizujú v roku 2020 Medzinárodnú konferenciu o zdraví rastlín.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Ústredným kontrolným  a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave a Národným lesníckym  centrom Zvolen má v úmysle zorganizovať niekoľko podujatí pri  príležitosti Medzinárodného roka zdravia rastlín 2020.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  vidieka Slovenskej republiky vyzýva organizácie na ochranu rastlín,  environmentálne organizácie a odborníkov, na predloženie návrhov na  aktivity, ktoré by bolo vhodné pri príležitosti Medzinárodného roka zdravia rastlín 2020 na Slovensku uskutočniť.

Zdravé rastliny sú základom pre život,  funkcie ekosystému a potravinovú bezpečnosť. Škodcovia a choroby rastlín  poškodzujú plodiny, znižujú dostupnosť potravín a zvyšujú náklady na  ich výrobu. Udržiavanie zdravia rastlín chráni životné prostredie, lesy a  biodiverzitu pred škodcami rastlín, rieši účinky zmeny klímy  a v celosvetovom meradle podporuje úsilie o ukončenie hladu, podvýživy a  chudoby.

IPPC je medzinárodný dohovor, ktorý  vstúpil do platnosti v roku 1952 a poskytuje rámec na ochranu svetových  rastlinných zdrojov pred škodami. V súčasnosti je v ňom začlenených 183  krajín.

Súvisiace linky:

Video Medzinárodný rok zdravia rastlín: https://www.youtube.com/watch?v=Ed5XVTSuYAo&feature=youtu.be 

Factsheet: http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA0324EN 

Web IPPC: https://www.ippc.int/en/

Leták: Medzinárodný rok zdravia rastlín

     

Vybrané karanténne choroby Slovenskej republiky    

Inšpektori Ústredného kontrolného a  skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“),  vykonávajú každoročne detekčné prieskumy, ktoré slúžia na zistenie  možnej prítomnosti karanténnych škodlivých organizmov na Slovensku.  Článok je zameraný na karanténne škodlivé organizmy, ktorých prítomnosť  sa na území Slovenskej republiky doposiaľ nepotvrdila (Grapevine  flavescence dorée phytoplasma, Xylella fastidiosa) alebo naopak, ich prítomnosť na území Slovenskej republiky už bola zistená (Erwinia amylovora,  Apple proliferation phytoplasma). Zistenie ich výskytu má za následok  uskutočnenie prísnych opatrení, ktorých cieľom je eradikovať  (zneškodniť) alebo znížiť (zamedziť) riziko šírenia diagnosticky  potvrdeného škodlivého organizmu na našom území. V prípade podozrenia na  prítomnosť akéhokoľvek karanténneho škodlivého organizmu, a teda aj  nižšie popísaných druhov je potrebné kontaktovať príslušného oblastného  inšpektora. Kontakty nájdete na oficiálnej stránke ÚKSÚP  (http://www.uksup.sk/oddelenie-kontroly-ochrany-rastlin-kontakty/).

Spála jadrovín (Erwinia amylovora)
Status škodlivého organizmu v SR: v roku 2018 prítomný.
V podmienkach Slovenskej republiky sa aj tento rok vyskytovala baktéria Erwinia amylovora, ktorá spôsobuje spálu jadrovín. Baktéria napáda rastliny z čeľade ružovitých (Rosaceae), podčeľade jabloňovité (Maloidea), predovšetkým hrušku a jabloň. celý článok