Oddelenie kontroly krmív a výživy zvierat

mini logo ÚKSÚP

delenie kontroly krmív a výživy zvierat (OKVZ) vykonáva úradnú kontrolu krmív na všetkých stupňoch výroby, spracúvania, uvádzania krmiva na trh a jeho používania v Slovenskej republike. Ďalej vykonáva kontroly v oblasti registrácie krmivárskych podnikov, kontroluje osvedčenia o zápise krmivárskych podnikov do registra a osvedčenie o odbornej spôsobilosti osoby na činnosť krmivárskeho podniku. Vykonáva odber vzoriek krmív v rámci úradnej kontroly na analytické rozbory. Kontroluje dodržiavanie podmienok a zásad označovania geneticky modifikovaných krmív a obchodovanie s nimi. 


Kontakty oddelenia kontroly krmív a výživy zvierat

Platné od 1.02.2022

Okres

Meno inšpektora

Adresa pracoviska

Úradné hodiny

Kontakt

E-mail

Slovensko, vedúci oddelenia kontroly krmív a výživy zvierat
Ing František Jakab, PhD.
             Levická 7,
           949 01 Nitra

7:00-15:00

0905 / 640 832

frantisek.jakab@uksup.sk