Databáza prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov

mini logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len ÚKSÚP“) týmto oznamuje odbornej poľnohospodárskej verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám spustenie webovej aplikácie pre prípravky na ochranu rastlín s názvom „Informačný systém pre prípravky na ochranu rastlín“ (ďalej len „ISPOR“):

http://pripravky.uksup.sk/pripravok/search

Aplikácia umožňuje vyhľadávanie autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín, autorizovaných pomocných prípravkov a povolených paralelných obchodov v Slovenskej republike. Zároveň umožňuje vyhľadávať aj prípravky na ochranu rastlín, ktorým skončila autorizácia a majú odklad na dopredaj, či spotrebovanie existujúcich zásob.

Aplikácia pracuje na online báze s priebežným aktualizovaním údajov, čo znamená, že akonáhle dôjde ku autorizácii, zmene, alebo zrušeniu prípravku na ochranu rastlín, daný status sa prejavuje vo verejnej časti ISPOR okamžite.

V súvislosti s funkcionalitou, aplikácia umožňuje filtrovať údaje podľa nasledujúcich kritérií:

 • Obchodný názov prípravku
 • Číslo autorizácie
 • Držiteľ rozhodnutia
 • Plodina alebo oblasť použitia
 • Škodlivý organizmus alebo iný účel použitia
 • Typ funkcie prípravku
 • Názov účinnej látky
 • Určenie použitia
 • Paralelný import
 • Spôsob aplikácie
 • Veľkosť balenia
 • Typ prípravku
 • Skupina účinných látok
 • Doba autorizácie
 • Klasifikácia prípravku

Dané filtrované údaje sa dajú následne exportovať do excelovského zošita a používateľ s nimi môže pracovať na lokálnom PC.

Vzhľadom na to, že pri nahrávaní množstva existujúcich údajov z nedatabázových systémov, mohlo v niektorých prípadoch dôjsť k chybám, je možné tieto nedostatky ohlásiť na e-mailovej adrese zuzana.kavalova@uksup.sk, alebo na telefónnom čísle 02 59 880 325.

Online sprístupnenie údajov o prípravkoch na ochranu rastlín a teda aj daná aplikácia je nástrojom pre zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a zároveň nástroj, ktorý môže pomôcť zabezpečiť konkurencie schopnosť v poľnohospodárstve zverejnením aktuálnych údajov o existujúcich autorizáciách.