O organizácii

mini logo ÚKSÚP

Technický  a skúšobný ústav pôdohospodársky (TSÚP)

Hlavnou činnosťou TSÚP je  podľa rozhodnutia MPRV SR, autorizačných a akreditačných oprávnení udelených od  ÚNMS SR, SNAS a ďalších orgánov štátnej správy a štátneho odborného dozoru:

  • skúšanie, certifikácia a posudzovanie zhody  určených výrobkov v komodite poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke stroje,  malá a záhradná mechanizácia,
  • odborné a špecializované služby v rámci skúšania  a posudzovania strojov, zariadení a technologických liniek používaných v  agrosektore a posudková činnosť v rámci autorizácií orgánov štátnej správy a  štátneho odborného dozoru (MDVRV SR, MZ SR, MŽP SR),
  • vedecko-výskumná činnosť v oblasti strojov a  technologických liniek a ich aplikácie z hľadiska udržateľného rozvoja  poľnohospodárskej výroby a biodiverzity,
  • technicko-normalizačná činnosť v oblasti  poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych strojov  a alternatívnej energetiky (z poľnohospodárskej biomasy),
  • zastupovanie SR a činnosť v medzinárodných  organizáciách pôsobiacich v oblasti poľnohospodárskej, potravinárskej a  lesníckej techniky.