FORMULÁR - Prehľad o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku

mini logo ÚKSÚP

Zákonom č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovené povinnosti zaslania údajov o spotrebe hnojív, objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a o počtoch hospodárskych zvierat do 15. februára kalendárneho roka sa v zmysle  ustanovení § 14 vyhlášky MP RV SR č. 151/2016 Z. z. poskytujú kontrolnému ústavu formou elektronického podania na formulári ktorý nájdete na nasledovnej adrese: IS CÚR (uksup.sk)


Prostredníctvom IS CÚR (uksup.sk) je možné zároveň zaslať spotrebu prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov.

Pred prvým hlásením je potrebné sa na stránke zaregistrovať!

Manuál s podrobným postupom pre registráciu a podanie hlásenia nájdete tu : https://www.uksup.sk/navody-pre-is-cur