Buriny a ich škodlivosť

Buriny sú z poľnohospodárskeho hľadiska chápané ako nežiadúca vegetácia spôsobujúca na pestovaných kultúrnych rastlinách rôzne škody. Na vyjadrenie škodlivého vplyvu burín sa používa pojem zaburinenosť a hranica prekročenia jej významnosti sa nazýva prah škodlivosti. Za buriny považujeme rastliny, divo rastúce aj kultúrne (napr. výmrv) len vtedy, keď spôsobujú škody na úrovni (nad úrovňou) prahu škodlivosti.

Biologický prah škodlivosti možno definovať ako počet a vývinový stupeň burín, po prekročení ktorého sa významne znižujú úrody pestovaných rastlín.
Ekonomický prah škodlivosti je charakterizovaný takou hustotou a kvalitou spoločenstva burín, po prekročení ktorej vzniká väčšia škoda ako sú náklady na jej odstránenie.

Ďalším problémom prítomnosti burín v porastoch kultúrnych rastlín je nutnosť používať na ich likvidáciu herbicídy, čím sa zvyšuje ekologické zaťaženie prostredia a riziko pretrvávania rezíduí prostriedkov na ochranu rastlín v zberaných častiach kultúrnych rastlín. Potom je tu zvýšené riziko peľových alergií, nakoľko tieto druhy produkujú zväčša veľké množstvá peľu, ktorý sa dostáva do ovzdušia. Zanášajú aj vodné toky a vytláčajú pôvodné druhy rastlín z ich stanovíšť. Samostatnou kapitolou sú tzv. invázne druhy burín, t.j. rastlín ktoré u nás pôvodne nerástli, nemajú tu prirodzených nepriateľov, rýchlo sa šíria a ich likvidácia je problematická. Na naše územie boli zavlečené buď pri obchodovaní s rastlinami/rastlinnými produktmi, prenikli cez hranice susedného štátu, alebo boli introdukované nejakým iným spôsobom.

Na záver by sme chceli poprosiť poľnohospodársku aj nepoľnohospodársku verejnosť o pomoc pri nahlasovaní nadmerne zaburinených lokalít našim regionálnym fytoinšpektorom – ich adresy a telefónne čísla sú zverejnené na našej webovej stránke.

Pre lepšiu informovanosť verejnosti uvádzame popisy najvýznamnejších inváznych a nebezpečných vytrvalých druhov burín medzi ktoré patria: Ambrózia palinolistá, Bodliak ovisnutý, Boľševník obrovský, Ihlica tŕnitá, Lopúch väčší, Netýkavka žliazkatá, Palina obyčajná, Pichliač roľný, Pohánkovec český, Pohánkovec japonský, Pohánkovec sachalinský, Pŕhľava dvojdomá, Pýr plazivý, Ruman roľný, Štetka laločnatá, Štiav menší, Vratič obyčajný, Zlatobyľ kanadská, Zlatobyľ obrovská