Sekcia odborných činností

mini logo ÚKSÚP

Sekcia odborných činností zabezpečuje plnenie úloh ÚKSÚP vyplývajúce jej zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.

Sekcia odborných činností v rozsahu svojej pôsobnosti na celom území Slovenskej republiky plní úlohy v oblasti výkonu odborných a skúšobných činností, v oblasti správneho konania, v oblasti metodickej činnosti pre sekciu kontroly a v oblasti kontrolnej a dozornej činnosti nad odbormi ÚKSÚP na úsekoch:

  • pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií,
  • ochrany rastlín,
  • krmív a výživy zvierat,
  • vinohradníctva a vinárstva,
  • osív a sadív,
  • ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby,
  • registrácie pesticídov,
  • odrodového skúšobníctva.