História

mini logo ÚKSÚP

Historickým medzníkom vzniku ÚKSÚP bol 1. január 1951, kedy na základe Vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva č. 95/1951 Ú.l., resp. č. 107/1951 Ú.v. vznikol Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v Prahe, s pobočkami v Žatci, Brne, Bratislave a v Košiciach. Ústav vznikol reorganizáciou Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych (ŠVÚP), z ktorých boli do pôsobnosti ÚKZÚZ delimitované činnosti v oblasti kontroly a skúšobníctva. Reorganizáciou Štátnych výskumných ústavov poľnohospodárskych, okrem vzniku ÚKZÚZ, bol daný impulz k vzniku samostatných výskumných ústavov v oblasti poľnohospodárstva.

Kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky na Slovensku prešiel niekoľkými reorganizáciami, ktoré ovplyvnili najmä regionálnu pôsobnosť, funkčné a organizačné vzťahy a názvy ústavu. 1. novembra 1957 bol zriadený vyhláškou Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 201 Slovenský kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (SLOKSÚP) v Bratislave s pôsobnosťou pre Slovensko. Výnosom ministerstva zemědělství z 27.6.1960, č.j. 22880/460-011 bol však SLOKSÚP organizačne včlenený opätovne ako oblastná pobočka do ÚKZÚZ Praha, ktorého priamymi organizačnými zložkami boli aj pobočky vo Zvolene a Košiciach.

Po federatívnom usporiadaní Československa v roku 1969 rozhodnutím ministerstva zemědělství a výživy v Prahe zo dňa 17.12.1968 č. II/4-1178/68/23 vznikol k 1.1.1969 po delimitácii pracovísk z ÚKZÚZ Praha súčasný Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky s celoslovenskou pôsobnosťou s pobočkami vo Zvolene a v Košiciach a od 15.4.1972 aj s pobočkou v Bratislave. Táto bola v roku 1992 v rámci reorganizácie ústavu zrušená.

Pri pohľade na históriu vzniku štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v poľnohospodárstve na území súčasného Slovenska považujeme za nutné uviesť niektoré historické faktografické údaje.

V rokoch 1884 bola založená semenárska stanica Kráľovského uhorského semenárskeho kontrolného ústavu v Budapešti a v Košiciach, ktorá v roku 1920 bola včlenená do ŠVÚP ako Ústav pre kontrolu semien.

V rámci ŠVÚP vznikol v apríli 1921 Ústav pre agropedológiu a bioklimatológiu v Bratislave a 1.2.1922 v Košiciach.

Povinné skúšanie odrôd bolo zahájené 17.3.1921, pričom odrodové skúšky do roku 1951 vykonával Ústav pre kontrolu semien ŠVÚP.

Dňa 1.5.1921 vznikol Fytopatologický ústav v Bratislave, jeho pracovisko v Košiciach 1.11.1922.

Zootechnický ústav vznikol dňa 1.1.1925 a v roku 1928 Mliekársky ústav.

Z historického pohľadu boli uvedené ústavy ŠVÚP predchodcom činností odborov a oddelení ÚKSÚP, v ktorom po určitej redukcii rozsahu bola v roku 1951 kontrola a skúšobníctvo skoncentrovaná do jednej kontrolnej inštitúcie.

Riaditeľmi ÚKSÚP od počiatku jeho vzniku boli nasledovní pracovníci:

1951 – 1958 Ing. Jozef Jakubík
1958 – 1980 Ing. Martin Lietava, CSc.
1981 – 1988 Ing. Ambróz Marko
1988 – 1990 Ing. Demián Macák
1990 – 1991 Ing. Elemír Foltín, CSc.
1991 – 1995 Ing. František Kotvas, CSc.
1995 – 2003 Ing. Pavel Filkorn
2003 – 2007 Ing. Anna Vitáriusová
2007 – 2010 Ing. Pavel Filkorn
2010 – 2012 Ing. Anna Vitáriusová
2012 – 2014 Ing. Juraj Moško
2014 – 2016 Ing. Bohumil Krajmer
2016 – 2020 Ing. Peter Rusňák, PhD.
2020 – 2021 Ing. Jana Vargová, PhD.
2021 – 2022 PhDr. Ján Berceli
2022 – 2024 Ing. Štefánia Buschbacher
2024 - Ing. Vladimír Urmanič


Činnosť ÚKSÚP v rastlinnej a živočíšnej výrobe je tematicky orientovaná na pôdu, odrody poľnohospodárskych plodín, osivá a sadivá, výživu a ochranu rastlín, vnútornú a vonkajšiu karanténu, krmivá, výživu zvierat ako aj poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá, pesticídy a krmivá.