Ústredie

mini logo ÚKSÚP

Kontakt

ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)


Generálna riaditeľka
Ing. Jana Vargová, PhD.

Sekretariát generálnej riaditeľky
Katarína Šintalová
č.tel.: 02/59 880 285
Email: uksup@uksup.sk


Kancelária generálnej riaditeľky

Ing. Ľuba Gašparová
Riaditeľka kancelárie generálnej riaditeľky
č.tel.: 02/59 880 284
Email: luba.gasparova@uksup.sk


Osobný úrad

JUDr. Mgr. Eva Homolová
Riaditeľka osobného úradu
č.tel.: 02/59 880 410
Email: Eva.Homolova@uksup.sk


Oddelenie kontroly a interného auditu

Ing. Mária Mečárová
Vedúca - oddelenie kontroly a interného auditu
č.tel.: 02/59 880 423
Email: Maria.Mecarova@uksup.sk


Oddelenie organizačno - právne

JUDr. Kristína Vavríková
Vedúca - organizačno-právne oddelenie
č.tel.: 02/59 880 422
Email: Kristina.Vavrikova@uksup.sk


Sekcia ekonomiky a verejného obstarávania

Ing. Beáta Tot
Poverená riadením sekcie
č.tel.: 02/59 880 236
Email: beata.tot@uksup.sk


Sekcia rastlinnej výroby a skúšobníctva

Ing. Samuel Michálek
Riaditeľ sekcie
č.tel.: 02/59 880 355
Email: samuel.michalek@uksup.sk


Sekcia poľnohospodárskych vstupov a kontroly

Ing. Štefánia Buschbacher
Poverená riadením sekcie
č.tel.: 02/59 880 264
Email: krmiva@uksup.sk


Sekcia laboratórnych činností

Ing. Daniela Bukovská
Riaditeľka sekcie
č.tel.: 02/59 880 272
Email: daniela.bukovska@uksup.sk