Ústredie

mini logo ÚKSÚP

Kontakt

ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)

Generálna riaditeľka
Ing. Jana Vargová, PhD.

Sekretariát generálnej riaditeľky
Katarína Šintalová
č.tel.: 02/59 880 285
Email: uksup@uksup.sk

Kancelária generálnej riaditeľky
Ing. Ľuba Gašparová
Riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa
č.tel.: 02/59 880 284
Email: luba.gasparova@uksup.sk

Ing. Dana Vongrejová
č.tel.: 02/59 880 411
Email: dana.vongrejova@uksup.sk

Ing. Ľubica Jablonská
č.tel.: 0917 389 209
Email: lubica.jablonska@uksup.sk


Osobný úrad
Ing. Ľuba Gašparová 
poverená riadením osobného úradu
Email: luba.gasparova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 281

 

Oddelenie kontroly a interného auditu
Mgr. Ing. Miriam Šimšíková  
Email: miriam.simsikova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 250


Oddelenie právne
JUDr. Ing. Adela Kišacová, PhD.

poverená riadením oddelenia právneho
Email: adela.kisacova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 324


Oddelenie registratúry a podateľne 
Mgr. Veronika Miženková

Vedúca – oddelenie registratúry a podateľne 
 
Email: veronika.mizenkova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 403 

 

Sekcia ekonomiky a hospodárskej správy
Ing. Štefan Korec 
Riaditeľ sekcie

Sekretariát ekonomiky a hospodárskej správy
Magdaléna Mikulenčáková
č.tel.: 02/59 880 236
Email: 
ekonomika@uksup.sk

 

Sekcia kontroly
Ing. Peter Řeháček, PhD.
Riaditeľ sekcie
č. tel.: 02/59 880 265, 381
e-mail: peter.rehacek@uksup.sk

  

Sekcia odborných činností
Ing. Samuel Michálek
Riaditeľ sekcie
č.tel.: 038/539 26 40, 1
02/59 880 355
Email: samuel.michalek@uksup.sk

Sekretariát sekcie odborných činností
Beáta Siváková
č.tel.: 02/59 880 414
Email: beata.sivakova@uksup.sk


Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií
PhDr. Ildikó Maggioni Brázová
Riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 339
Email: hnojiva@uksup.sk
Email: agrochemia@uksup.sk

Odbor ochrany rastlín
Ing. Peter Vrabček
Riaditeľ odboru
č.tel.: 02/59 880 382
Email: ochrana@uksup.sk

Odbor krmív a výživy zvierat
Ing. Štefánia Buschbacher
Riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 264
Email: krmiva@uksup.sk

Odbor vinohradníctva a vinárstva
Ing. Ivana Benkovičová
Riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 252
Email: vino@uksup.sk

Odbor osív a sadív
Ing. Marta Andrejčíková, PhD.
Riaditeľka odboru
č.tel.: 02/59 880 216
Email: osivoba@uksup.sk

Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby
Ing. Katarína Nováková
poverená riadením odboru
č.tel.: 02/59 880 313
Email: ekologia@uksup.sk
           ovocie@uksup.sk

Odbor registrácie pesticídov
Mgr. Peter Kiklica
Riaditeľ odboru
č.tel.: 02/59 880 328
Email: pesticidy@uksup.sk

Odbor odrodového skúšobníctva
Ing. Katarína Hanzelyová
Poverená vedením odboru
č.tel.: 02/59 880 204
Email: odrody@uksup.sk


Sekcia skúšobníctva a laboratórnych činností
Ing. Daniela Bukovská
Riaditeľka sekcie
č.tel.: 02/59 880 272
Email: daniela.bukovska@uksup.sk