Ústredie

mini logo ÚKSÚP

Kontakt

ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava
Tel: 02 / 59 880 200 (ústredňa)


Generálna riaditeľka
Ing. Jana Vargová, PhD.

Sekretariát generálnej riaditeľky
Katarína Šintalová
č.tel.: 02/59 880 285
Email: uksup@uksup.sk


Kancelária generálnej riaditeľky

Ing. Ľuba Gašparová
Riaditeľka kancelárie generálnej riaditeľky
č.tel.: 02/59 880 284
Email: luba.gasparova@uksup.sk


Osobný úrad

JUDr. Mgr. Eva Homolová
Riaditeľka osobného úradu
č.tel.: 02/59 880 410
Email: Eva.Homolova@uksup.sk


Odbor kvality a interného auditu

Ing. Mária Mečárová
Riaditeľka - odboru kvality a interného auditu
č.tel.: 02/59 880 423
Email: Maria.Mecarova@uksup.sk


Odbor organizačno - právny

JUDr. Kristína Vavríková
Riaditeľka - organizačno-právneho odboru
č.tel.: 02/59 880 422
Email: Kristina.Vavrikova@uksup.sk


Sekcia ekonomiky a verejného obstarávania

PaedDr. Kornélia Černá
Riaditeľka sekcie
č.tel.: 02/59 880 236
Email: Kornelia.Cerna@uksup.sk


Odbor hospodárskej správy 

Ing. Gabriela Šipekiová
Riaditeľka odboru hospodárskej správy
Email: Gabriela.sipekiova@uksup.sk
č.tel.: 02/59880426


Odbor informatiky 

Ing. Ján Prišegem
Riaditeľ  odboru informatiky
Email: jan.prisegem@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 425


Sekcia rastlinnej výroby a skúšobníctva

Ing. Samuel Michálek
Riaditeľ sekcie
č.tel.: 02/59 880 355
Email: samuel.michalek@uksup.sk


Sekcia poľnohospodárskych vstupov a kontroly

Ing. Štefánia Buschbacher
Riaditeľka sekcie
č.tel.: 02/59 880 264
Email: krmiva@uksup.sk


Sekcia laboratórnych činností

Ing. Daniela Bukovská
Riaditeľka sekcie
č.tel.: 02/59 880 272
Email: daniela.bukovska@uksup.sk