Aktuality

mini logo ÚKSÚP
Logo UKSUP

Výročná správa a verejný odpočet


Verejný odpočet Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave sa bude konať dňa 25.5.2015 o 13:00 hod. v sídle ÚKSÚP na...
UKSUP

Staršia verzia web stránok


Vážení návštevníci, spustili sme novú verziu web stránok našej organizácie. V prípade že máte problém vyhľadať niektoré informácie, dokumenty alebo tlačivá z...
Logo UKSUP

Odborné senzorické skúšky - OZNAM


Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch: 21. – 23. apríla 2015 bude organizovať odborné senzorické skúšky na účely certifikácie...
Logo UKSUP

Upozornenie na odcudzenie pečiatok


Upozorňujeme, že dňa 02.03.2015 bola fytoinšpektorovi odboru ochrany rastlín odcudzená guľatá červená pečiatka fytoinšpektora so štátnym znakom č. 90, hranatá červená pečiatka „Nie...
Logo UKSUP

Zrušenie opatrení na hrčiarku gaštanovú


Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave oznamuje, že vykonávacím rozhodnutím Komisie č. 2014/690/EÚ boli zrušené európske i národné opatrenia na...
Logo UKSUP

Rozhodnutie Komisie o zrušení opatrení na hrčiarku


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 30. septembra 2014, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/464/ES o predbežných núdzových opatreniach s cieľom predísť zavlečeniu organizmu Dryocosmus...
Logo UKSUP

Postup pre povoľovanie leteckých aplikácií prípravkov na ochranu rastlín v 1. stupni ochrany prírody a krajiny


Uvedený materiál slúži na informovanie odbornej verejnosti (žiadateľov o letecké aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín (ďalej...
UKSUP

Cenník výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP (platný od 1.3.2015)


CENNÍK VÝKONOV - na úseku úradnej kontroly,  na úseku štátnej odbornej kontroly, na úseku skúšobných činností, na úseku ostatných odborných činností. Cenník...