Návrh novej osivárskej a odrodárskej legislatívy v slovenčine

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Dňa 5. júla 2023 Európska komisia prijala balík opatrení na trvalo udržateľné využívanie kľúčových prírodných zdrojov, ktoré posilnia aj odolnosť potravinových systémov a poľnohospodárstva EÚ. Súčasťou tohto balíka je aj revízia pravidiel pre produkciu a uvádzanie rastlinného rozmnožovacieho a lesného reprodukčného materiálu na trh.

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o výrobe a uvádzaní rastlinného množiteľského materiálu na trh v Únii, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, (EÚ) 2017/625 a (EÚ) 2018/848 a o zrušení smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES (nariadenie o rastlinnom množiteľskom materiáli) nájdete nižšie v slovenskom a anglickom jazyku.

O návrhu nariadenia sa začalo diskutovať na zasadnutiach Pracovných skupín Rady EÚ, kde účasť Slovenskej republiky zabezpečujú experti Odboru osív a sadív a Odboru odrodového skúšobníctva, ÚKSÚP v Bratislave.

V tejto súvislosti si dovoľujeme osloviť všetky zainteresované strany osivárskeho priemyslu a verejnosť na zaslanie pripomienok a návrhov na revíziu textu súvisiacich s registráciou nových odrôd poľnohospodárskych plodín, produkciou a uvádzaním rastlinného reprodukčného materiálu na trh. Prosím neváhajte a kontaktujte nás e-mailovej adrese: uksup@uksup.sk.

Našim spoločným cieľom je pripravenosť na legislatívne zmeny súvisiace s vyššie uvedenou problematikou.