Nová legislatíva pre ovocinárov a pestovateľov chmeľu/žiadateľov o poskytnutie podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP

Dňa 15. februára 2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2020 Z. z. z 22. januára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov.

Z uvedeného nariadenia vlády Slovenskej republiky vyplýva, že povinnosť prikladať výpis z registra ovocných sadov a chmeľníc vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) bola vypustená a už nie je podmienkou prílohy k žiadosti o poskytnutie platby na pestovanie chmeľu, žiadosti o poskytnutie platby na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou a žiadosti o poskytnutie platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou. Údaje z registra ovocných sadov a chmeľníc ÚKSÚP sú poskytované priamo na vyžiadanie Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Výpis z registra ovocných sadov a chmeľníc bude naďalej vydávaný na vlastnú žiadosť a za vydanie výpisu bude žiadateľovi fakturovaná suma v zmysle platného Cenníka výkonov ÚKSÚP.

Informácie je možné získať na e-mailovej adrese: ovocie@uksup.sk alebo telefónnych číslach:

 038/539 26 41, 0918 491 071.