Školenie registrovaných subjektov Odboru ochrany rastlín - RASTLINNÉ PASY

mini logo ÚKSÚP
logo ÚKSÚP

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

pripravuje školenie

pre  registrované subjekty na odbore ochrany rastlín, ktoré potrebujú pre  svoju činnosť získať oprávnenie na vystavovanie RASTLINNÝCH PASOV 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu bude termín školenia stanovený dodatočne.   Pozvánky na školenie zašleme registrovaným subjektom včas e-mailom alebo poštou

SLEDUJTE NAŠU STRÁNKU, PRIPRAVUJEME PRE VÁS INFORMÁCIE OHĽADOM RASTLINNÝCH PASOV. 


Školenie vyplýva z Delegovaného Nariadenia komisie (EÚ) 2019/827

Určenie školenia: Školenie je určené registrovým subjektom na odbore ochrany rastlín  ÚKSÚP, ktoré potrebujú pre svoju činnosť získať oprávnenie na  vystavovanie rastlinných pasov, to znamená pre množiteľov druhov  rastlín, ktoré musí pri uvádzaní na trh sprevádzať rastlinný pas. Ide o  subjekty, ktoré obhospodarujú všetky typy škôlok (ovocné, viničové,  lesné a okrasné), produkujú sadivové zemiaky, vybrané druhy osív poľných  plodín a zelenín a priesad zeleniny, predajcov rastlín a rastlinných  produktov prostredníctvom zmlúv uzavretých na diaľku.

Termín: vzhľadom na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu Vás budeme ohľadom termínu školenia a prihlasovania sa na školenie včas informovať. 

Rozsah: 1 deň (6 hodín)

Miesto konania:  Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky ÚKSÚP

SKTC-106

Majerská 326/47

900 41 Rovinka

Zasadacia miestnosť (2. poschodie)

Mapa:

https://www.google.sk/maps/@48.0930189,17.247416,1121m/data=!3m1!1e3?hl=sk

Počet účastníkov: max. do 90 osôb

Účastnícky poplatok: 0.- Euro


Pripravovaný program:

PROGRAM Školenia registrovaných subjektov na získanie oprávnenia na vystavovanie rastlinných pasov

TERMÍN: BUDE DOPLNENÝ  

MIESTO KONANIA: TSÚP ÚKSÚP, Rovinka

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o  ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č.  652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS,  74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019,  ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné  opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie  (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)  2018/2019

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/827 z 13. marca 2019 o kritériách, ktoré musia spĺňať profesionálni prevádzkovatelia, aby  dodržali podmienky stanovené v článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, a o postupoch na  zabezpečenie splnenia týchto kritérií

8,30-9,00 h – registrácia účastníkov

9,00-9,05 h – otvorenie – Ing. Peter Vrabček, riaditeľ odboru ochrany rastlín

9,05-10,30 h – pojmy, register profesionálnych prevádzkovateľov, udelenie oprávnenia na vystavovanie rastlinných pasov, internetový predaj Ing. Ivana Kurhajcová, ÚKSÚP, odbor ochrany rastlín

10,30-11,30 h – karanténni  škodcovia únie, prioritní škodcovia, regulovaní nekaranténni škodcovia,  rastlinné pasy, povinnosti oprávnených prevádzkovateľov, plány riadenia  rizík, vysledovateľnosť, eradikácia a vymedzené oblasti – Ing. Stanislav Barok, ÚKSÚP, odbor ochrany rastlín

11,30-11-45h – prestávka

11-45-12,15- h – poznávanie vybraných druhov karanténnych škodlivých organizmov Únie – Ing. Ivana Kurhajcová

12,15-13,00 h – obed

13,00-14,00 h – poznávanie  vybraných druhov karanténnych škodlivých organizmov Únie, prioritných  škodcov a regulovaných nekaranténnych škodlivých organizmov – Ing. Stanislav Barok

14,00-15,00 h – test