Prípravky na ochranu rastlín povolené na paralelný obchod zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Brexit (ORP)

mini logo ÚKSÚP
ÚKSÚP


Prípravky na ochranu rastlín povolené na paralelný obchod zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Brexit

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) upozorňuje držiteľov povolení na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín povolených ako paralelný obchod zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“), že dňom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (deň Brexitu) sa už nebudú môcť v Slovenskej republike uvádzať na trh prípravky na ochranu rastlín dovážané zo Spojeného kráľovstva, nakoľko takéto prípravky už nebudú spĺňať ustanovenia čl. 52 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (paralelný obchod je možný, len ak je ten istý prípravok autorizovaný v členskom štáte pôvodu – v tomto prípade v Spojenom kráľovstve – a aj v členskom štáte zavedenia, teda v SR). Keďže dňom Brexitu Spojené kráľovstvo už nebude členským štátom Európskej únie, všetky prípravky na ochranu rastlín, ktoré boli povolené ako paralelný obchod zo Spojeného kráľovstva, sa už nebudú môcť v Slovenskej republike uvádzať na trh. Nateraz je stanovený dátum odchodu Spojeného kráľovstva na 31. október 2019, ak Spojené kráľovstvo neschváli Dohodu o vystúpení, ani nepožiada o ďalšie predĺženie, alebo dátum Brexitu nastane po schválení Dohody o vystúpení zo strany britského parlamentu.

 

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti kontrolný ústav pristúpi k bezodkladnému zrušeniu povolení na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín povolených ako paralelný obchod zo Spojeného kráľovstva ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Keďže dňom Brexitu už predaj takýchto prípravkov nebude v Slovenskej republike možný, odporúčame držiteľom povolení na paralelný obchod zo Spojeného kráľovstva zvažovať pri nákupe takýchto prípravkov ich množstvo, aby im po zrušení povolenia nezostali na sklade veľké množstvá prípravkov na ochranu rastlín, ktoré by už po dni Brexitu nemohli uviesť na trh. Prípravky na ochranu rastlín, ktoré poľnohospodári nakúpia pred dňom Brexitu, sa budú môcť dopoužívať, resp. zneškodniť maximálne do dvanásť mesiacov od Brexitu.