Evidencia dodávateľov

mini logo ÚKSÚP

Odbor osív a sadív vedie evidenciu  dodávateľov a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľov v  zmysle & 4. písm. h) č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej  správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní  množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č.  467/2008 Z.z.

Požiadavky pre registráciu dodávateľa  stanovuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 364/2007 Z.z. o  vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných  rastlín v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieky  SR č. 123/2011 Z.z.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa je v Prílohe č. 3, v horeuvedenej vyhláške.

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spoplatnené podľa platného cenníka  ÚKSÚPu.


Kontakt:

Piatková Mariana, Ing.

referent odboru Osív a sadív
 tel.: +421 2 59 880 219
 e-mail: Mariana.Piatkova@uksup.sk