NFP311070AHF9 - Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho cloudu SR

mini logo ÚKSÚP

Názov projektu: Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho cloudu SR

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na  https://www.opii.gov.sk/

Prijímateľ: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 340 333,60 

Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 25.3.2021

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 

7.8. Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Termín realizácie projektu: 09/2021 – 11/2022

Miesto realizácie projektu: Matúškova 21, Bratislava III – mestská časť Nové Mesto

Popis projektu: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) v súčasnosti spravuje 12 registrov. Softvérové riešenie všetkých z nich, s výnimkou registra Prípravkov na ochranu rastlín, je morálne zastarané, postavené na 15 rokov starých technológiách. Z toho dôvodu je ich údržba na hranici udržateľnosti. Pre riešenie niektorých registrov sú používané substitučné nástroje (MS Excel, MS Access), v prípade Registra hnojív je veľká časť potrebných údajov v analógovej forme a je potrebné v prípade potreby ručne dohľadávanie.

Skutočnosť, že softvérové riešenia vznikali v rôznych časových obdobiach a mali rôznych dodávateľov, má za dôsledok, že pre jednotlivé riešenia boli použité rôznorodé softvérové technologické platformy. Systémy nie sú navzájom prepojené. Je potrebné udržiavať množstvo redundantných údajov bez možnosti ich synchronizácie a bez nástrojov určených na ich konsolidáciu. Pre niektoré z nich už neexistujú alebo sú nedostupní pôvodní dodávatelia.

S vedomím toho, že uvedené riešenia nie je možné ďalej rozvíjať a že ich prevádzka stojí obrovské úsilie bez primeranej pridanej hodnoty, rozhodol sa ÚKSÚP, s intenzívnou podporou príslušných orgánov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, pre vybudovanie komplexného informačného systému s využitím prostriedkov EÚ, ktorý pokryje všetky odborné činnosti ústavom zastrešované. Predstava je vybudovať systém, ktorý bude integrálny, nebude obsahovať redundantné údaje (mimo technologicky nevyhnutných), bude obsahovať nástroje na automatickú kontrolu a konsolidáciu dát. Nevyhnutnou súčasťou bude GIS vrstva, pretože údaje viacerých registrov majú zložku geopriestorovej informácie a táto vlastnosť v súčasných systémoch nie je buď podporená vôbec, alebo je podporená nedostatočne a nekonzistentne.

Koncepcia vytvorenia nového komplexného informačného systému sa rodila postupne. Už v počiatočnej fáze prípravy reformného zámeru sa ukázalo, že vytvorenie tak rozsiahleho a komplexne previazaného informačného systému nie je možné z prostriedkov jednej dopytovej výzvy a že je potrebné ho budovať po etapách. Preto boli jednotlivé registre na základe udržateľnosti (resp. neudržateľnosti) ich súčasného stavu a dôležitosti údajov registrom udržiavaných, rozdelené do troch skupín:

 • Vysoká priorita
  • Centrálny register odrôd (CRO)
  • Register dodávateľov a uznávania množiteľského materiálu
  • Register dovozcov a výrobcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov
  • Register krmivárskych podnikov
  • Vinohradnícky register
 • Stredná priorita
  • Register hnojív
  • Register ovocných sadov a chmeľníc
  • Register spotreby hnojív
  • Register v ekologickej poľnohospodárskej výrobe
  • Register spotreby prípravkov na ochranu rastlín (POR)
  • Register postrekovačov
 • Nízka priorita
  • Register prípravkov na ochranu rastlín (POR)

ÚKSÚP postupne predložil 4 žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

 • NFP311070V892 - Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov, ktorá svojím rozsahom pokryje vytvorenie dátovej základne, migráciu dát a ich konsolidáciu v rozsahu registrov s vysokou prioritou
 • NFP311070Y393 - Rozšírenie centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP - manažment údajov, ktorá svojím rozsahom pokryje vytvorenie dátovej základne, migráciu dát a ich konsolidáciu v rozsahu registrov so strednou prioritou
 • NFP311070Y392 - Zlepšenia eGov služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ktorá svojím rozsahom pokryje všetky koncové služby všetkých registrov, zahrnutých do riešenia
 • NFP311070AHF9 - Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho, ktorá svojím rozsahom pokryje migráciu informačného systému registra prípravkov na ochranu rastlín do prostredia vládneho cloudu (táto žiadosť).

Individuálny prístup k informačnému systému ISPOR bol zvolený kvôli tomu, že ako jediný je vybudovaný v nedávnej dobe (2016), jeho riešenie zodpovedá z veľkej časti požiadavkám na moderné informačné systémy, je v súčasnosti stále podporovaný a podľa potreby a možností postupne rozvíjaný.

Aktivity projektu: Projekt bude realizovaný prostredníctvom nasledovných 4 hlavných aktivít

 • Analýza a dizajn

 • Implementácia

 • Testovanie

 • Nasadenie

www.opvai.sk www.eufondy.sk