Medzinárodný rok zdravia rastlín

mini logo ÚKSÚP

http://www.efsa.europa.eu/en/international-year-plant-health 

Video od Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority EFSA) k  Medzinárodnému roku zdravia rastlín: https://www.youtube.com/watch?v=ZO-YwsRuedg -

2020 Medzinárodný rok zdravia rastlín - INFORMAČNÝ LETÁK

Ešte v roku 2018 vyhlásilo valné zhromaždenie Organizácie  Spojených národov (OSN) rok 2020 za Medzinárodný rok zdravia rastlín.  Všeobecným cieľom tohto vyhlásenia je zvýšenie celosvetového povedomia o  tom, aká je ochrana rastlín dôležitá. Odborníci uvádzajú, že až 40 %  celkovej úrody surovín pre výrobu potravín nie je využitých z dôvodu  strát, ktoré spôsobujú škodcovia rastlín.

Dňa 6. decembra v roku 1951 bol v Ríme prijatý Medzinárodný dohovor o  ochrane rastlín známy aj pod skratkou IPPC (International Plant  Protection Convention). Cieľom dohovoru je zabezpečovať spoločné a  účinné kroky pri predchádzaní rozširovaniu a zavliekaniu škodcov rastlín  a rastlinných produktov, ako aj podporu primeraných opatrení pre boji s  nimi. Uvedený dohovor nadobudol platnosť v rámci Slovenskej republiky  dňa 24. marca 2006, pričom podpisová listina bola uložená u generálneho  riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo  (FAO), ktorý je depozitárom tohto dohovoru. Medzinárodný dohovor o  ochrane rastlín v súčasnosti prijalo cez 180 zmluvných strán vrátane  Slovenskej republiky.

Rastliny sú neustále napádané škodcami, ktorí v niektorých prípadoch  môžu spôsobovať výrazné straty. V dôsledku globalizácie obchodu a  klimatickej zmene hrozí čoraz väčšie riziko, že sa na naše územie budú  zavliekať nové druhy škodcov. Takíto škodcovia sa v našich podmienkach  správajú invázne a agresívne. Môže ísť o monofágnych škodcov alebo  naopak aj o polyfágov, ktorí majú široký okruh hostiteľov. Invázni  škodcovia sú jedným z hlavných faktorov straty biodiverzity na celom  svete.

Častokrát k rozširovaniu škodcov, a to či už priamym alebo nepriamym  pričinením, napomáha svojou činnosťou aj človek. Svojím správaním  dokážeme obmedziť výskyt nových škodlivých organizmov v našich  podmienkach. Predchádzať zavlečeniu môžeme napríklad tým, že si z  dovoleniek v iných krajinách nebudeme prinášať rastliny, resp. rastlinné  produkty.

            Medzinárodný rok zdravia rastlín bol v rámci Slovenskej  republiky odštartovaný medzinárodnou konferenciou s názvom Aktuálne  problémy v ochrane lesa 2020. Išlo už o 29. ročník konferencie, ktorú  každoročne ako hlavný organizátor pripravuje Národné lesnícke centrum.   S cieľom zvyšovať povedomie o ochrane rastlín v našej krajine  pripravujeme aj ďalšie podujatia k príležitosti Medzinárodného roka  zdravia rastlín 2020, o ktorých mieste a termíne konania sa včas  dozviete na stránke www.uksup.sk.

Ing. Ivana Horváthová

ÚKSÚP – OOR

28.1. 2020