Dovoz z tretích krajín

mini logo ÚKSÚP

Používanie systému TRACES NT

Systém TRACES NT (Trade Control Expert System – New Technology) je online nástroj pre správu hygienických požiadaviek európskeho trhu vrátane dovozcov zvierat, rozmnožovacieho materiálu, potravín, krmív a rastlín.

Článok 56 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach, ktoré nadobudne v EÚ účinnosť 14. decembra 2019, hovorí o používaní jednotného vstupného zdravotného dokladu (CHED) prevádzkovateľom zodpovedným za zásielku a aj príslušnými organmi vykonávajúcimi úradné kontroly pri dovoze z tretích krajín.

Pri dovoze rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a krmív z tretích krajín bude povinnosťou dovozcu, respektíve osoby zodpovednej za zásielku (colného deklaranta) vyplnením prvej časti CHED (CHED PP pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, CHED D pre krmivá) oznámiť príchod zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu najmenej jeden pracovný deň pred očakávaným príchodom zásielky.

V prípade, že dokument CHED nebude v systéme pri príchode zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu, úradná kontrola bude vykonaná až po vyplnení prvej časti CHED v systéme TRACES NT.

Inšpektor na hraničnej kontrolnej stanici v druhej časti CHED doplní informáciu o vykonanej kontrole, odbere vzoriek a na základe výsledkov kontroly rozhodne o zásielke. Uvoľnenie zásielky na trh bude možné len po predložení vyplneného dokumentu CHED, ktorý potvrdzuje, že zásielka spĺňa požiadavky vstupu do EÚ colným orgánom. Na to aby osoba zodpovedná za zásielku mohla vyplniť prvú časť CHED, je  potrebné zriadiť bezplatný účet v systéme TRACES NT.

Návod na prihlásenie do systému TRACES NT nájdete tu:  https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/D_User%20Management/request-an-access-profile-in-TRACES.NT.htm

TRACES NT príručka slovensky

TRACES NT užívateľská príručka  anglicky:  CHED-PP User Manual


Ako správne nahrávať obalový materiál do systému TRACES NT:  nahrávanie zásielok do systému TRACES NT 

V prípade, že dovážate palety ako tovar ( t.j. dopravný prostriedok plný paliet) je potrebné vybrať CN kód 4415


DREVENÝ OBALOVÝ MATERIÁL - POŽIADAVKY PRI VSTUPE DO EURÓPSKEJ ÚNIE - LETÁK EURÓPSKEJ KOMISIE - SLOVENSKÁ VERZIA

DREVENÝ OBALOVÝ MATERIÁL - POŽIADAVKY PRI VSTUPE DO EURÓPSKEJ ÚNIE - LETÁK EURÓPSKEJ KOMISIE - ANGLICKÁ VERZIAČÍNSKA VERZIA


Informácie o karanténnych škodcoch Únie, ktoré poskytujú príslušné orgány profesionálnym prevádzkovateľom

Komisia s cieľom informovať profesionálnych prevádzkovateľoch o výskytoch karanténnych škodcov Únie vytvorila verejne dostupný zoznam všetkých oznámení, ktoré jej boli doručené o objavujúcich sa škodcoch v tretích krajinách, ktorí by mohli predstavovať riziko pre zdravie rastlín na území Únie. Tento zoznam, ktorý je pravidelne aktualizovaný, môžete nájsť na nasledujúcej stránke: 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt/interceptions_en

Predchádzajme zavlečeniu karanténnych škodcov na naše územie aj takýmto spôsobom.