Tlačivá ŽV

Aké dokumenty potrebujete na povolenie pre vykonanie zásahov na zvieratách

Zásahy na mladých zvieratách - kompletne vyplnenú žiadosť o udelenie povolenia na vykonanie zásahov na zvieratách v systéme EPV. V žiadosti "Druh žiadaného povolenia a obdobie platnosti" presne konkretizovať kategóriu zvierat (napr. teľatá do 8 týždňov, jahňatá do 8dní a pod.) na ktorej sa bude vykonávať zásah. 

Zásahy na dospelých zvieratách -  kompletne vyplnenú žiadosť o udelenie povolenia na vykonanie zásahov na zvieratách v systéme EPV. V žiadosti "Druh žiadaného povolenia a obdobie platnosti" presne konkretizovať kategóriu zvierat na ktorej sa bude vykonávať zásah, zoznam identifikacnych čísiel (ušných čísiel) všetkých zvierat z CEHZ na ktorých sa bude vykonávať zásah spolu s dátumom ich narodenia, odporúčanie od veterinárneho lekára, ktorý takýto zákrok odporúča s jeho podpisom a otlačkom jeho pečiatky, kód fariem z CEHZ na ktorých sa zvieratá nachádzajú.

Dospelé zvieratá - sú tie, ktoré prekročili vekovú hranicu podľa § 22 ods. 2 písm.b) zákona č.39/2007.

Aké dokumenty potrebujete na povolenie na umiestnenie neekologických zvierat na ekologickú farmu

Kompletne vyplnenú žiadosť o udelenie povolenia  na umiestnenie neekologických zvierat do ekologickej poľnohospodárskej výroby, zoznam zvierat (samice) z CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat), ktoré sa nachádzajú na farme v čase podania žiadosti. Vek všetkých zvierat (samice), z ktorých sa vypočíta množstvo prinesených neekologických zvierat:

  • HD - nad 24 mesiacov vrátane
  • Ovce a kozy - nad 12 mesiacov vrátane
  • Kone - nad 36 mesiacov vrátane
  • Ošípané - nad 6 mesiacov vrátane

Povolenie pre umiestnenie neekologických zvierat sa udeľuje pri umiestnení neekologických zvierat nad 10%. Do 10% si prevádzkovateľ môže umiestniť neekologické zvieratá bez povolenia. Prevádzkovateľ môže umiestniť z neekologických zvierat len ešte nerodiace samice určené na reprodukciu.

Hydina - prevádzkovateľ si môže na udelené povolenie umiestniť neobmedzené množstvo neekologickej hydiny, ktorá  nie je staršia ako 3 dni alebo mládky určené na produkciu vajec, ktoré nie sú staršie ako 18 týždňov.

Aké dokumenty potrebujete na vyjadrenie k použitiu krmív v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Kompletne vyplnenú žiadosť o posúdenie krmiva alebo kŕmnej doplnkovej látky do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR (v jednej žiadosti môže byť aj viac krmív, v prípade väčšieho počtu uviesť v osobitnej prílohe). Etiketu výrobku (povinné). Osvedčenie o zápise krmivárskeho podniku do registra na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave, Odbor krmív a výživy zvierat  (povinné). Certifikát na výrobcu od inšpekčného orgánu/organizácie (iba pri posudzovaní zahraničných minerálnych krmív alebo krmív - povinné). Kartu bezpečnostných údajov (iba pri posudzovaní kŕmnej doplnkovej látky). Špecifikáciu zloženia (iba pri posudzovaní kŕmnej doplnkovej látky).

Aké dokumetny potrebujete pre posúdenie dezinfekčných a čistiacich prostriedkov do ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV)

pre obchodníkov, výrobcov - napísať žiadosť o povolenie prípravku/prípravkov (menovite vypísať) do EPV, etiketu prípravku/prípravkov, zloženie prípravku/prípravkov, názov a adresu výrobcu, formu aplikácie, na aké účely sa bude prípravok/prípravky používať, kartu bezpečnostných údajov,výpis z obchodného registra.

pre spotrebiteľov - napísať žiadosť o povolenie prípravku/prípravkov (menovite vypísať) do EPV, etiketu prípravku/ prípravkov, zloženie prípravku/prípravkov, názov a adresu výrobcu, forma aplikácie, na aké účely sa bude prípravok/prípravky používať.


Dokumenty na stiahnutie: