Beluša

      Skúšobná stanica Beluša sa nachádza v severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov .

Stanica je v nadmorskej výške 248 m. Geonomický  typ je repno-jačmenný. Pôdny typ je nivná karbonátová pôda na vápenatých uloženinách. Poloha pozemku je otvorená rovina, druh pozemku je naplavenina. Dlhodobý zrážkový normál je 707 mm., priemerná ročná teplota je 8,5 ᵒC.

Skúšobná stanica Beluša bola založená ako jedna z prvých spolu s ďalšími dvoma stanicami v roku 1954. Na začiatku svojej činnosti bola na Sk. stanici  rastlinná aj živočíšna výroba. Neskôr sa činnosť stanice orientovala na skúšanie odrôd s čiastočným zameraním aj na skúšanie osív, sadív a        taktiež chemických prípravkov. Od roku 2000 je Skúšobná stanica Beluša hlavnou odrodovou skúšobňou pre olejniny / repka ozimná, repka jarná, horčica, mak siaty, ľan siaty a iné /. Jej vhodná poloha z hľadiska možnosti skúšania takmer všetkých rastlinných druhov  ju predurčuje k tomu, že už roky patrí k staniciam s najväčším množstvom odrodových pokusov.

V súčasnosti sa na skúšobnej stanici obhospodaruje 32,57  ha ornej pôdy. Výmera pokusných plôch sa pohybuje v rozmedzí od 6,5 do 9,0 ha.