EÚ legislatíva

Pokračujte na Slovenskú legislatívu

 

 

Európska legislatíva:

 

1. Požiadavky na dodatkové prehlásenia

 

2. Medzinárodné normy pre rastlinolekárske opatrenia

 

3. Vykonávacie rozhodnutia Komisie - doplňujúce požiadavky k             

  SMERNICI 2000/29/ES:

2017/1279 Vykonávacia smernica EÚ, ktorou sa menia prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES.

2012/138/ES Anoplophora chinensis, 2014/356/EÚ

2015/893 Anoplophora glabripenis

2018/1503 Aromia bungii

2012/535/EÚ Bursaphelenchus xylophilus,  2018/618/EÚ v znení neskorších predpisov

2017/2374/EÚ ktorým sa stanovujú podmienky pohybu, skladovania a spracovania určitých ovocných plodov a ich hybridov (Citrusy) s pôvodom v tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu určitých škodlivých organizmov do Únie

2012/270/EÚ Epitrix spp., v znení 2018/5

2007/433/ES Gibberella circinata

2004/200/ES Pepino mosaic virus

2012/697/EÚ Pomacea

2002/757/ES Phytophthora ramorum v znení neskorších predpisov, 2016/1967

2017/198 Pseudomonas syringae pv. actinidae do 31.03. 2020

2018/490/EÚ Rhynchophorus ferrugineus zrušenie od 01.10. 2018

2015/789 Xylella fastidiosa

2017/2352 Xylella fastidiosa - novela 2015/789

2018/1511 Xylella fastidiosa - novela 2015/789

2018/1137  Drevený obalový materiál - Čína a Bielorusko do 30.06. 2020

1998/109/EC Thrips palmi Thajsko

2018/638/EÚ Spodoptera frugiperda  do 31.05. 2020

 

4. Výnimky zo zákazu dovozu

2005/51/ES dovoz kontaminovanej pôdy - konsolidované do 31.12. 2019

2008/61/ES dovoz škodlivých organizmov na vedecké účely + vzor splnomocňujúceho listu

 

Jahody

2003/249/ES dovoz jahodových sadeníc z Čile do 30.09. 2020

2003/248/ES dovoz jahodových sadeníc z Argentíny do 30.09. 2020

 

Bonsaje ihličnanov

2002/499/ES dovoz bonsajov z Kórejskej republiky do 31.12. 2020

2002/887/ES dovoz bonsajov z Japonska  - novela 2010/645/EÚ do 31.12. 2020

 

Zemiaky

2011/787/ES dovoz konzumných zemiakov z Egypta

2013/413/EÚ dovoz konzumných zemiakov z Libanonu do 31.10. 2018

2012/219/EÚ Srbsko PFA Clavibacter michiganensis

2011/778/EÚ dovoz sadbových zemiakov z Kanady do 31.03. 2024

2015/1199 Bosna a Hercegovina PFA a CMS

 

Citrusy

2006/473/ES PFA pre citrusy v znení 2016/696

2015/1175 citrusy JAR Guignardia citricarpa (Phyllosticta citricarpa)

2016/715 Phyllosticta citricarpa JAR, Brazília, Uruguaj do 31.03. 2019, 2018/85 zmena - doplnenie vykonávacieho rozhodnutia

 

Drevo

2013/780/EÚ odkôrnené rezivo z USA v znení predpisu 2016/2004

2005/359/ES dubová guľatina USA do 31.12. 2020

2002/757/ES Phytophtora ramorum

93/359/EHS drevo tuje z USA

93/360/EHS drevo tuje z Kanady

93/422/EHS označovanie ihličnatého dreva z Kanady

93/423/EHS označovanie ihličnatého dreva z USA

2015/179 škatule na strelivo z USA do 31.12. 2020

2016/412 jaseňové drevo s pôvodom alebo spracované v Kanade 2018/1970 EÚ do 30.06.2020

2018/1203 výnimka zo Smernice 2000/29/ES na jaseňové drevo z USA do 30.06. 2020

2018/1959 o výnimke zo Smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o opatrenia na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Agrilus planipennis  prostredníctvom dreva s pôvodom v Kanade a USA do Únie a jeho rozšíreniu v nej do 30.06. 2020

 

Vinič

2004/96/ES podmienky dovozu zo Švajčiarska

 

5. Ostatná legislatíva

 

1756/2004/ES znížený počet fytosanitárnych kontrol (reduced frequency)

2004/103/ES kontrola v mieste vykládky

92/90/EHS povinnosť registrácie

94/3/ES postup pri pozastavovaní zásielky

98/22/ES minimálne podmienky na HIS

92/105/EHS rastlinné pasy

2005/17/ES rastlinné pasy

2017/2313 rastlinné pasy - od 14.12. 2019

2008/690/ES chránené zóny 2018/791/EU - od máj 2018

2014/917/EÚ  oznamovanie prítomnosti škodlivých organizmov a oznamovanie opatrení, ktoré členské štáty prijali

2018/1553/EÚ o podmienkach uznávania elektronických rastlinolekárskych osvedčení vydaných národnými organizáciami tretích krajín na ochranu rastlín - od 15.10. 2018

 

6. Dočasné zákazy dovozu

momentálne žiadne

 

7. Invázne nepôvodné druhy rastlín

 

Nariadenie EÚ 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

Nariadenie 1141/2016 zoznam inváznych druhov

Nariadenie EÚ 2017/1263, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie

 

8. Prípravky na ochranu rastlín - POR

Vykonávacie nariadenia Komisie:

2018/715 EÚ neobnovenie schválenia účinnej látky oxasulfurón

2018/1043 EÚ neobnovenie schválenia účinnej látky fenamidón